Head of State Appoints Deputy Minister of Energy

By the Resolution by President Gurbanguly Berdimuhamedov, Hudayberdiyev, Batyr Hudayberenovich has been appointed Deputy Minister of Energy of Turkmenistan.