Iň soňky habarlar

Teleçekileriň sergisine gatnaşyjylara diplomlar we şahadatnamalar gowşuryldy

YKDYSADYÝET   / 18.03.2018

Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň bu iri guramanyň döredilmeginiň on ýyllygyna bagyşlanan sergisi we maslahaty öz işini tamamlady. Forumda obasenagat toplumynyň dürli pudaklarynda ýurdumyzyň telekeçiliginiň üstünlikleri görkezildi, bu gözden geçiriliş şeýle hem içeri we daşary bazarlarda ...

Türkmenistanyň telekeçileriniň artýan mümkinçilikleriniň uly sergisi

YKDYSADYÝET   / 17.03.2018

Paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisiniň we maslahatynyň açylyş dabarasy boldy. Uly möçberli gözden geçiriliş şu ýyl 10 ýyllygyny belleýän bu iri jemgyýetçilik guramasynyň döredilmegine bagyşlanyldy. Ýakynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ...

Erkekleriň arasynda Türkmenistanyň boks boýunça ýygyndy topary Feliks Ştamm adyndaky ýaryşda üçünji orny eýeledi

SPORT   / 17.03.2018

Polşanyň paýtagty Warşawa şäherinde mart aýynyň 12-sinden 16-sy aralygynda Feliks Ştamm adyndaky boks boýunça XXXV halkara ýaryşy geçirildi, oňa 20 ýurtdan, şol sanda türkmenistanly türgenler gatnaşdylar. Erkekleriň arasynda geçirilen bäsleşiklerde ýygyndy toparymyz umumytoparlaýyn hasapda ...

TNGIZT-niň önümleri we dokma önümleri birža söwdalarynda köp isleg bildirilen harytlar boldy

YKDYSADYÝET   / 17.03.2018

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 104-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýa Federasiýasynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Beýik Britaniýanyň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Täjigistanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşynyň nebiti ...


Pekinde geçirilen foruma gatnaşanlar halkara ulag-üstaşyr taslamalaryny durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň tutýan orny ara alyp maslahatlaşdylar

15-nji martda Pekindäki Hytaýyň nebit uniwersitetinde “Türkmenistan- Beýik Ýüpek ýolundaky kuwwatly üstaşyr-ulag merkezidir” temasyndan forum geçirildi. Çäräni Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Ilçihanasy Hytaýyň nebit uniwersitetiniň we “Petroçaýna” ...

Maglumat habary

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan bolan Synçylar missiýasy Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna monitoring işini dowam edýär. GDA-dan uzak möhletleýin synçylar Türkmenistanyň Mary, Balkan, Ahal welaýatlarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň saýlaw okruglaryna baryp gördüler. Saýlaw toparlarynyň ýolbaşçylary synçylara saýlawlara taýýarlyk görmek boýunça geçirilen işler barada ...

Türkmen wekiliýeti sebitleýin iş duşuşygyna gatnaşdy

Şu gün düzüminde Mejlisiň wekilleri bolan Türkmenistanyň wekiliýeti hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň iş duşuşygyna gatnaşdy. Gün tertibine ykdysadyýet, söwda, logistika, ulag we aragatnaşyk ýaly möhüm ugurlar boýunça sebitiň ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ...

Türkmenistanda möhletinden öň ses bermäge başlanyldy

JEMGYÝET   / 15.03.2018

15-nji martda, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, ähli saýlaw okruglarynda Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň deputatlaryny, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalaryny saýlamak boýunça möhletinden öň ses bermäge girişildi. Bu işler, ilkinji nobatda, uzak möhletli iş saparyna ýa-da dynç alşa gidýän raýatlar, şeýle hem saýlaw güni — 25-nji martda ...

AFK-nyň Kubogynyň “D” toparynyň ikinji oýunlary tamamlandy

SPORT   / 14.03.2018

Şu gün Aziýa futbol konfederasiýasynyň Kubogy ugrundaky ýaryşlaryň çäklerinde Aşgabadyň “Altyn Asyr” futbol kluby bilen Täjigistanyň “Istiklol” topary duşuşdy. “D” toparyň öňdebaryjylarynyň ýaryşy Balkanabadyň stadionyna futbol janköýerleriniň köp sanlysyny ýygnady. “Altyn Asyryň” birnäçe hüjümlerine garamazdan, oýnuň birinji ...

Täze binalaryň açylyş dabaralary

JEMGYÝET   / 14.03.2018

Milli bahar baýramynyň öňüsyrasynda Esenguly etrabynyň Bugdaýly obasynyň ilaty üçin ajaýyp sowgada öwrülen, döwrebap bedenterbiýe-sagaldyş toplumy gurlup, ulanmaga berildi. Ol «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin ...

Bilim ministrligi we ÝuNISEF bilelikdäki ekologiýa taslamasyny durmuşa geçirýärler

JEMGYÝET   / 13.03.2018

Hatarynda Bilim ministrliginiň we BMG-nyň Çagalar gaznasynyň (ÝuNISEF) hünärmenleri bolan iş toparynyň agzalary “Çagalaryň howanyň üýtgemegine durnuklylygyny we uýgunlaşmagyny berkitmek” atly bilelikdäki taslamany durmuşa geçirmek jähtinden “synag” derejsini alan mekdeplere gidip ugradylar. Howanyň üýtgemegine garşy ...

«Ahal» AFK-NYŇ Kubogy ugrundaky ýaryşyň esasy tapgyrynda ilkinji ýeňşini gazandy

SPORT   / 13.03.2018

“Ahal” futbol topary Aziýa futbol konfederasiýasynyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň çäklerinde ikinji tapgyrda Gyrgyzystanyň çempiony “Alaý” futbol topary bilen duşuşykda ynamly ýeňiş gazandy. Duşuşyk paýtagtymyzyň “Aşgabat” stadionynda geçirildi. Myhmançylykda ilkinji oýunda täjik toparyndan ýeňlişe sezewar bolandan ...