19 Ýanwar 2017, 13:46

Saýlawlaryň öň ýanyndaky möwsümiň nobatdaky tapgyry tamamlandy

17.01.2017 • 17-nji ýanwarda saýlawlaryň öň ýanyndaky möwsümiň nobatdaky möhüm tapgyry — Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleri bellige almak tamamlandy. Möwsümiň ilkinji iki tapgyrynyň — dalaşgärleri hödürlemek we bellige almak işleriniň ýurdumyzyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda geçirilmegi ýokary halkara kadalaryna laýyk gelýän hakyky demokratik saýlawlary geçirmek üçin ygtybarly esasy döredendigini ynamly aýtmaga mümkinçilik berýär. Ozal habar berlişi ýaly, ...


Saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler bilen duşuşyklary

16.01.2017 • Ahal welaýatynyň saýlawçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär — Mejlisiň deputaty, “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Atalyýew bilen bolan duşuşygy saýlawlaryň öňüsyrasyndaky çäräni dowam etdi. Änew şäheriniň Medeniýet öýünde geçen duşuşyga sebitiň jemgyýetçilik guramalarynyň, kärhanalaryň we daýhan birleşikleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ...


Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň döwlet Baştutanynyň wezipesine dalaşgär — Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary Maksat Annanepesow bilen duşuşygy boldy

13.01.2017 • Duşuşyk Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Döwlet drama teatrynda geçirilip, oňa ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, kärhanalaryň we daýhan birleşikleriniň zähmetkeşleri, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar. Duşuşykda ...AZIADA-2017: SAGDYNLYK. RUHUBELENTLIK. DOSTLUK »

Türkmenistanly ýeňil atletikaçylary halkara ýaryşlaryna we V Aziada taýýarlanýarlar

13.01.2017 • «Sport meleginiň» wekilleriniň ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna görýän taýýarlygy barada Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, halkara derejeli sport ussady, öz wagtynda meşhurlyk gazanan ýüwrük Hajy Rahmanow şeýle gürrüň berýär: - Geçen ýylyň ýatda galan iň ...


Aziadanyň hormatyna atly ýöriş ýoluň ýarysyny geçdi

10.01.2017 • Mundan laýyk 250 gün ozal, 2016-njy 5-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gadymy “Nusaý” döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň ýanynda Aziada — 2017 mynasybetli ýyndam hem-de owadan ahalteke bedewine atlanan 17 çapyksuwaryň gatnaşmagyndaky atly ýörişe badalga berdi. 500 günüň dowamynda atly ýöriş ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan geçer hem-de Ýapyk binalarda we ...


Aziada — 2017-niň keşbi: parahatçylyga, dostluga we döredijilige çagyryş

06.01.2017 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky birinji mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi keşbini we tumaryny tassyklady. Aziada — 2017-niň dürli keşpler toplumynyň üsti ýurdumyzyň milli hem-de etnografiki ...


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly — beýik maksatlara tarap

01.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly — beýik maksatlara tarap Türkmenistan 2016-njy ýylyň aýagyna durmuş-ykdysady ösüşiniň oňat görkezijileri, tutuş sebit üçin ähmiýeti uly bolan iri ...