Iň soňky habarlar

Saz sungatynyň çeşmelerine bagyşlanan halkara forumy tamamlandy

MEDENIÝET   / 19.04.2018

Paýtagtymyzda “Aýdym-saz sungatynyň gadymy çeşmeleri” atly halkara ylmy maslahat we festiwal tamamlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça guralan wekilçilikli foruma dünýäniň 13 ýurdundan alymlar we sungat ussatlary gatnaşdylar. Ylmy maslahatyň bölümleýin mejlislerinde 50-den gowrak çykyşlar diňlenildi we ara alnyp ...

Pudaklaýyn žurnalyň täze sanynda ekologiýa medeniýetiniň dürli ugurlary beýan edilýär

JEMGYÝET   / 19.04.2018

“Ekologiýa medeniýeti we daşky gurşawy goramak” ylmy-populýar žurnalynyň täze sanynyň esasy temasy— ylmyň ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge goşýan goşandyna bagyşlanypdyr. Žurnal Oba hojalyk uniwersitetiniň wekilleri D.Reýimowyň we Ö. Sopyýewiň ýurduň durmuş-ykdysady ösüşiniň jähtinden “Howply ...

Döwrebap ýaşaýyş jaý toplumy Balkanabadyň durmuş düzüminiň üstüni ýetirer

JEMGYÝET   / 19.04.2018

Balkan welaýatynyň administratiw merkezinde iri ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygyna başlanyldy. “Türkmendöwlettaslama” Institutynyň hünärmenleriniň binagärlik ideýalaryny Senagat ministrliginiň “Türkmendemirbetonönümleri” önümçilik birleşiginiň gurluş bölümi bolan Türkmenabadyň “Zergerdemirbetonönümleri” zawodynyň ...

Türkmenistanda aýdym-saz medeniýetine bagyşlanan halkara forum geçirilýär

MEDENIÝET   / 18.04.2018

Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde “Aýdym-saz sungatynyň gadymy çeşmeleri” atly halkara ylmy maslahatyň we festiwalyň açylyş dabarasy boldy. Medeniýet ministrligi tarapyndan guralan çärä gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň, ABŞ-nyň, Fransiýanyň, Saud Arabystanynyň, Ýaponiýanyň, Koreýanyň, Hindistanyň, ...


Gymmatly milli miras babatda döwlet tagallalary

MEDENIÝET   / 18.04.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly täze kitabynyň ägirt uly meşhurlygy milli Liderimiziň öz eseriniň giriş böleginde ýazan: «Garaşsyzlyk ýyllarynda jemgyýetiň geçmişde ata-babalarymyzyň dünýä ösüşleriniň taryhyna saldamly goşant goşan döwürlerine gyzyklanmasy aýdyň ýüze çykdy» diýen ...

Döwrüň binagärlik keşbi: durmuşyň täze hili we ýörelgeleriň mynasyp dowamy

JEMGYÝET   / 17.04.2018

«Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi» žurnalynyň nobatdaky sany hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şähergurluşyk syýasatyny durmuşa geçirmegiň tapgyrlaryny şöhlelendirmegi dowam edýär. Onda tutuş ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň baş bezegine öwrülen, halkymyzyň durmuşynyň täze hilini özünde jemleýän ...

Täze suw üpjünçilik ulgamy işe girizildi

JEMGYÝET   / 17.04.2018

Kaka etrabynda 15 kilometrlik Hywaabat — Kaka suw geçirijisi dabaraly ýagdaýda ulanmaga berildi. Dabara Oba we suw hojalyk ministrliginiň, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM), welaýatyň we etrabyň häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. BAE-niň “Dew Jeneral Trading” kompaniýasynyň we ýerli “Galkan” hojalyk ...

Türkmenistan — Gazagystan: goňşy ýurtlaryň sebitleriniň özara gatnaşyklary

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen duşuşygyň gün tertibine Türkmenistanyň Balkan welaýaty bilen Gazagystan Respublikasynyň Mangistau oblastynyň arasynda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwerlik gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmegiň meseleleri girizildi. Maslahata dostlukly ýurtlaryň döwlet düzümleriniň, ...

Babasary Annamyradow: çeýelik öwüşginleri we söýgi zehini

MEDENIÝET   / 16.04.2018

Babasary Annamyradowyň toplan awtorlyk eserleriniň we işleriniň golaýda Çeperçilik akademiýasynyň galereýasynda we Çeperçilik sungaty muzeýinde gurnalan sergileri türkmen medeniýetiniň köpugurly durmuşynda Türkmenistanyň halk nakgaşynyň şahsyýetiniň täze ugurlaryny açan şanly waka boldy. Babasary Annamyradow biziň bilen söhbetdeşlikde şeýle ...

Hökümetara türkmen-rumyn toparynyň mejlisi

Paýtagtymyzda Ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hökümetara türkmen-rumyn toparynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Duşuşyga iki ýurduň döwlet düzümleriniň birnäçesiniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Nobatdaky mejlisiň gün tertibine ozal gazanylan ylalaşyklary, hususan-da, altynjy mejlisiň maslahatlaryny iş ýüzünde amala aşyrmak hem-de ...

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda döwrebap şäherçe gurulýar

JEMGYÝET   / 16.04.2018

Milli özgertmeler maksatnamasyna laýyklykda ýurtda şäherleriň we obalaryň gurluşygyna, ilatyň amatly we netijeli dynç almagy üçin zerur şertleriň döredilmegine uly üns berilýär. Köneürgenç etrabynyň “Täze ýol” geňeşliginde gurulýan döwrebap täze şäherçede-de ösen durmuş-medeni we beýleki binalar ulgamy bolar. “Bagtly gadam” ...

Türkmenistanda Maglumatlar tehnologiýalaryny ösdürmek birleşmesi döredilýär

YKDYSADYÝET   / 16.04.2018

Paýtagtyň “Olimpiýa” myhmanhanasynda bu jemgyýetçilik guramasynyň guramaçylyk ýygnagy boldy. Çärä IT-kompaniýalaryň wekilleri, hyzmatdaşlyk guramalary, meýletinler gatnaşdylar. Birleşmäniň maksatlarynyň arasynda ilatyň IT ulgamynda sowatlylygyny ýokarlandyrmak, maslahatlar hyzmatlary, şeýle hem täze pikirleri goldamak ýaly ugurlar ...