Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Döwlet mýzeýinde Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergi açyldy

MEDENIÝET   / 21.10.2017

Türkmenistanyň Döwlet mýzeýinde Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergi açyldy. Däp bolşy ýaly, onda ýurduň taryhy, türkmen halkynyň däp-dessurlary we medeniýeti, onuň parahatçylyk söýüjilik, hoşmeýilli goňşuçylyk we döredijilik mümkinçiligi, özygryýarly ösüşler döwründe gazananlary barada giňişleýin düşünje berýän eksponatlar bar. Baýrama bagyşlanan ...

Nebit, pagtany gaýtadan işlemek we maşyngurluşyk önümleri birža söwdalarynyň esmasyny düzdi

YKDYSADÝET   / 21.10.2017

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 51-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan we başga ýurtlardan gelen telekeçiler awtoulag benzinini, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen parafin gaçy satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt walýutasyna dokma senagatynyň dürli görnüşli önümleri, maşyngurluşyk ...

„Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi „: eýýamlaryň gatnaşygy we parahatçylyk döredijilik ýörelgeleri

MEDENIÝET   / 21.10.2017

Paýtagtymyzyň „Mekan“ Köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň „Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi „ atly täze kitaby bilen tanyşdyrylyş boldy. Dabaraly çärä Hökümetiň agzalary, ýurdumyzda ýerleşýän ilçihanalryň we halkara guramalarynyň, şeýle hem ...

Ýyllyk žurnalyň täze sany

JEMGYÝET   / 20.10.2017

“Syýasat we jemgyýet” atly ylmy-nazaryýet žurnalyň nobatdaky, 2016-njy ýyl üçin 4-nji sany çapdan çykdy. Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiwi tarapyndan türkmen we rus dillerinde çap edilýär. Žurnalyň täze sanynyň epigrafy edilip döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu jümleleri getirilen: “Biziň üstünliklerimiziň gözbaşynda türkmen halkynyň ýokary ...

Suw hojalygynyň hünärmenleri BMGÖM bilen hyzmatdaşlykda energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalry ornaşdyrmak boýunça taslamany durmuşa geçirýärler

Aşgabatda Oba we suw hojalygy ministrligi suwdan rejeli peýdalanmak babatda milli bilermenleriniň gatnaşmagynda BMGÖM bilen bilelikdäki maksatnamasynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi. Duşuşyga gatnaşanlar „ Türkmenistanyň suw hojalgyny durnukly dolandyrmak üçin ...

Türkmen çakyr ýasaýjylary üzümi gaýtadan işlemäge girişdiler

YKDYSADÝET   / 19.10.2017

Oba hojalyk önümlerini öndürijilerden satyn alynýan hasyl Türkmenistanyň Döwlet azyk senagaty birleşiginiň kabul ediş – taýýarlaýyş nokatlaryna getirilýär, bu ýerde ýylda elli müň tonna golaý üzüm gaýtadan işlenilýär. Çakyr ýasaýan kärhanalar Aşgabatda, Gökdepede, Änewde, Ýolötende, şeýle hem Mary welaýatynyň Tagtabazar we Lebap ...

Baýramçylyk “kerwenleri” Watan harmanyna 1 million tonnadan gowrak hasyl goşdular

YKDYSADÝET   / 19.10.2017

Ýurdumyzyň gowaça meýdanlarynda alnyp barylýan ýygym möwsümi şanly sepgide ýetdi. Ýurdumyzyň taýýarlaýyş bölümlerine “ak altynyň” 1 million tonnadan gowragy tabşyryldy. Pagtaçylaryň bu üstünligi ähli oba hojalykçylaryň birleşen tagallalarynyň we hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala ...

Türkmenistanda halkara maslahaty

Paýtagtymyzda “Hazar sebitinde parahatçylyk, durnuklylyk we halkara hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahat geçirildi. Oňa Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň wekilleri gatnaşdylar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça geçirilýän maslahat ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky ...

Türkmen ekologlary we ugurdaş edaralaryň wekilleri ýurduň OWM boýunça Monreal protokolyny ýerine ýetirişiniň gidişini ara alyp maslahatlaşdylar

JEMGYÝET   / 18.10.2017

Aşgabatda ozon gatlagyny goramagyň Halkara gününe we ozon gatlagyny weýran edýän maddalar boýunça Monreal protokolunyň 30 ýyllygyna bagyşlanan iş duşuşygy geçirildi. Çäräni Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky Döwlet komitetiniň ýanyndaky Ozon merkezi gurnady. Oňa adalat, saglygy goraýyş we derman senagaty, bilim, senagat ...

„Agama“ alpkluby mümkinçiligi çäkli adamlar üçin uýgunlaşdyrylan gaýa çykmak boýunça festiwal gurandy

JEMGYÝET   / 18.10.2017

Ak hasa Halkara güni Türkmenistanyň körler we kerler jemgyýetiniň agzalary ilkinji gezek „Demirýolçy“ Bedenterbiýe-sagaldyş merkezindäki „Agama“ alpinistler klubynyň türgenleşik meýdançasyna geldiler. Bu ýerde mümkinçiligi çäkli adamlar üçin uýgunlaşdyrylan gaýa çykmak boýunça festiwal geçirilip, oňa maýyp adamlaryň kyrkdan gowragy gatnaşdy. Maýyp adamlary dikeltmekde täze ugry ...

Türkmenistanda petank oýny barha meşhurlyk gazanýar

SPORT   / 18.10.2017

Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllygyna bagyşlanyp petank oýny boýunça -«3rd Ashgabat Tissot Open 2017» üçünji halkara ýaryşy geçirildi. Ýaryşda hatarynda Batyr Kadyrow, Oleg Osadçiý, Aleksandr Şumskiý we Alewtina Gorewa bolan paýtagtymyzyň „Syýahat“ topary ýeňiş gazandy. Ikinji orny «ELF» fransuz kompaniýasynyň topary eýeledi. Üçünji ...

Türkmenistan we Ýaponiýa seýsmologiýa gözegçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça taslamany durmuşa geçirýärler

YLYM   / 17.10.2017

Ylymlar akademiýasynyň maslahatlar zalynda tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligni azaltmak babatda tejribe alyşmak boýunça türkmen- ýapon seminary geçirildi. Ýaponiýaly hünärmenleriň gatnaşan forumy TYA-nyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy instituty we Ýaponiýanyň halkara ...

Türkmenistanyň halk nakgaşy Annadurdy Almämmedow 80 ýaş toýuny žiwopis muşdaklarynyň arasynda garşylady

MEDENIÝET   / 17.10.2017

Türkmenistanyň halk nakgaşy Annadurdy Almämmedow öz 80 ýaş toýunda çeperçilik sungatynyň köpsanly muşdaklaryna, kärdeşlerine we okuwçylaryna öz baý döredijiligine sapar etmäge mümkinçilik berdi. Çeperçilik akademiýasynyň sergi zalynda gurnalan özbaşdak sergisinde ussadyň suratlarynyň 300-den gowragy ...

TÜRKMENISTANA HOŞ GELDIŇIZ

Türkmen tebigaty özboluşly gözelligi bilen haýran edýär

25.07.2017

Ulydepe gaýasynyň günbatar çetindäki Sekizýap we Germap jülgelerinden Şarlawuk derýajygyndan Arçabiljik we Gökderejik aryklarynyň aşak ýerleri syýahatçylyk edilýän ýerleridir. Olar gezende syýahatçylaryň halaýan ýerleridir, çünki o taýda işjeň durmuş ýörelgesine höweseklere ýaraýjak zatlaryň ählisi—kiçeňräk depelerdir barmasy kyn gaýalar, ...

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabyndaky Allamberdar we Astanababa aramgählerine ýudumyzyň çar künjeginden zyýarata gelinýärler

06.03.2017

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabynda ýerleşýän Allamberdar aramgähine ýerli ilat Allamberdaryň ýa-da Allamdar tugçynyň mazary diýýär. Çeşmeleriň habar bermegine görä, bu ýerde 1204-nji ýylda duşman elinden wepat bolan Samanileriň soňky hökümdary Allamberdar diýlip atlandyrylan ...

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir

03.03.2017

Bu arheologik ýadygärlik Lebap welaýatynyň Birata etrabynda Daşoguz welaýatynyň golaýynda ýerleşýär. Adybir şäherçeden 4,5 kilometr daşlykdaky bu gala 8 gektar meýdany tutýar. Dargangala VII-VIII asyrlara degişlidir, onuň ýerli ilat arasyndaky ady “Köne galadyr”. Ol Amyderýanyň aýagynda Merkezi ...

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir

31.01.2017

Lebap welaýatynyň demirgazygynda Türkmenabatdan 170 kilometr aralykda ýerleşýän kerwensaraý müň ýyl töweregi mundan ozal Beýik Ýüpek ýolunyň demirgazyk böleginde gurlupdyr. Onuň diwarlarynyň bezegi, arkanyň-aýlawly örümleri, güberçekleri we ...

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir

23.01.2017

Köýtendagyň belent gaýalarynda gadymdan galan üç guýy bar. Jöwzaly yssyda olaryň arassa sowuk suwundan teşneligiňi gandyranyňda daşlaryň arasynda şeýle guýy gazanlaryň ussatlygyna „Aperin“ diýýärsiň. Ýurdumyzyň gündogarynda ýerleşýän Köýtendag diňe bir ençeme millionlarça ýyllaryň dowamynda kemala gelen ...

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir

19.01.2017

Ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan deňsiz-taýsyz atly ýörüş dowam edýär. Türkmen ýigitleri Türkmenistanyň gadymy topragynyň gündogar bölegi Lebap welaýatyna gadam basdylar. Bu toprak dinozawrlaryň aýak yzlarynyň we birgeňsi daş gowaklaryň, ajaýyp jülgeleriň, ...