Iň soňky habarlar

Sergi-ýarmarka ýurdumyzyň önüm öndürijileriniň artýan mümkinçiliklerini görkezýär

YKDYSADÝET   / 27.06.2017

Şu gün paýtagtymyzda “Söwda we hyzmat-2017” atly sergi-ýarmarka açyldy. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezi iki günlük hakyky supermarkete öwrüldi. Sergini guraýjylar ony hut şu görnüşde ýaýbaňlandyryp, bir uly meýdançada pudaklaryň köp wekillerini jemlediler. Gözden geçirilişiň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ...

Medeniýet hepdeligi-2017: jemleýji dabaralar

MEDENIÝET   / 27.06.2017

Şu gün ýurdumyzda giňden bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň güni paýtagtymyzda geçirilen Medeniýet hepdeliginiň jemleýji çäreler-- uly baýramçylyk konsert bilen utgaşdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän bu hepdeligiň her bir güni ýurdumyzyň medeniýetiniň ýeten derejesini we ägirt uly mümkinçiliklerini beýan edýän şanly wakalara baý boldy. Sungat baýramçylygynda ýaýbaňlandyrylan çäreler ...

Ýeňil atletikaçylaryň nobatdaky ýeňşi

SPORT   / 27.06.2017

Ýakynda Gazagystanyň Almaty şäherinde geçirilen ýeňil atletika boýunça halkara turnirinde türkmen türgenleri bir kümüş we iki bürünç medal eýelemegi başardylar. Watandaşlarymyz “ýekedaban zyňmak” we “4x400 metre ylgamak” görnüşleri boýunça tapawutlandylar. Ýekedabany 65 metr 71 santimetr aralyga zyňmagy başaran Mergen Mämmedow ýaryşyň wise çempiony boldy. ...

Ekologiýa tehnologiýalary Türkmenistanyň ýangyç toplumynyň ileri tutulýan ugrudyr

YKDYSADÝET   / 27.06.2017

Şu gün Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda arassalaýjy desgalaryň we aýlawly suw üpjünçiliginiň täze senagat ulgamy ulanmaga berildi. Dabara pudak edaralarynyň, şäheriň häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, gurluşykçylar, şeýle hem Türkmenbaşydaky nebiti ...

Medeniýet hepdeligi: bäşinji gün

MEDENIÝET   / 26.06.2017

Aşgabatda Medeniýet hepdeliginiň bäşinji güni geçirildi. Hepdeligiň şu güni “Milli medeniýetim -- döwrüň mukamy, Arkadagly Aşgabat – toýlar mekany!” diýen şygar astynda geçirilen çärä beslendi. Ol Medeniýet ministrligi tarapyndan şäher häkimligi bilen bilelikde guraldy. “Mekan” köşgüne Mejlisiň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň, ylym, bilim we medeniýet ...

Galla oragynyň barşynda eýýäm 1 million tonna bugdaý ýygnaldy

YKDYSADÝET   / 26.06.2017

Ýurdumyzyň galla kabul ediş bölümlerine bugdaýyň 1 million tonnasy gelip gowuşdy. . Bu üstünlik ekerançylaryň eziz Watanymyzyň harmanlaryna saýlama bugdaýyň 1 million 600 müň tonnasyny tabşyrmak wezipesiniň hötdesinden abraý bilen geljekdiklerine ynam döredýär. Galla oragy dowam edýär. Şu ýyl ýurdumyzyň galla meýdany 760 müň gektara deň boldy. ...

Aşgabatda V Aziada bagyşlanan operanyň ilkinji görkezilişi şowly geçdi

MEDENIÝET   / 25.06.2017

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatryndaMedeniýet we sungat işgärleriniň gününi premýera bilen garşylamak däbe öwrülipdir. Bu gezek Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri režissýor Aýnazar Batyrow „Ruhubelentler“ operasyny goýdy. Sentýabr aýynda başlanýan ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça VAziýa ...

Medeniýet hepdeligi: dördünji gün

MEDENIÝET   / 25.06.2017

Medeniýet hepdeliginiň dördünji gününiň maksatnamasy Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylyna hem-de sentýabrda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanyldy. Irden “Altyn asyr” seýilgähinde guralan “Aziada-Arkadagyň serpaýy” atly çäre ruhubelentligiň we sportuň baýramçylygyna güýç berdi. Görkezme çykyşlarynda sportuň ...

Çeperçilik muzeýindäki sergi goralyp saklanylýan zatlar bilen tanyşdyrýar

MEDENIÝET   / 24.06.2017

Muzeýde türkmen heýkeltaraşlarynyň, žiwopiçileriniň we ýurdymyzyň künjekleriniň ählisinden elinden dür döküýän ussatlarynyň el işleri goýlupdyr. Medeniýet hepdeligi-2017-niň guramaçylarynyň şertine görä, sebitler welaýat taryhy-ülkäni öwreniş muzeýlerinde saklanylýan halydyr haly önümlerini, keşdelri, şaý-sepleri, milli egin-eşikleri, žiwopis eserlerini ugradypdyrlar. Tematiki taýdan dürli-dürli zatlar baýramçylyk ...

Zenanlaryň parahatçylyk döredijik işi BMG-nyň howandarlgynda geçirilen sebit duşuşygynda ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň wekilýeti „Merkezi Aziýada gapma-garşylyklaryň öňüni almakda zenanlaryň we ýşalaryň ähmiýeti“ atly sebit okuwyna gatnaşdy. 19-20-nji iýunda Almatyda geçirilen duşuşykda parlamantariler we Zenanlar birleşiginiň agzalary ýurdumyza wekilçilik etdiler. Okuw Merkezi Aziýada parahaçylyk döredijilik işinde zenanlaryň we ýaşlaryň eýeleýän ornuny işjeňleşdirmäge ...

Dowamatlylyk Medeniýet hepdeliginiň üçinji gününiň esasy meselesi boldy

MEDENIÝET   / 24.06.2017

Agabatda geçýän Medeniýet hepdeliginiň şu günki güni iri döredijilik çäresine gatnaşyjylar üçin “Nusaý” döwlet taryhy-medeni goraghanasyndan başlandy. Açyk asmanyň astyndaky muzeý - uly şäherler bolan Gadymy we Täze Nusaý ýerli medeni däpleri hem-de gadymy grek we rim sungatynyň öwüşginlerini özünde sazlaşykly utgaşdyran gadymy ...

Ýurdumyzyň Baş muzeýi öz gymmatlyklary baradaky täze neşir bilen tanyşdyrdy

MEDENIÝET   / 24.06.2017

Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde medeni mirasy gorap saklamagyň meselelerine bagyşlanylan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Onuň çäklerinde “Milli mirasyň hazynasy” atly kitabyň tanyşdyrylyşy boldy. Türkmen, iňlis we rus dillerindäki täze neşir Döwlet muzeýiniň gaznasyna owadan öwüşginli syýahata çagyrýar. Onuň ...

Şu hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy

YKDYSADÝET   / 24.06.2017

Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Singapurdan, Panamadan, Owganystandan, Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen yşyklandyryjy kerosini, jemlenen we ýakylan nebit koksuny satyn aldylar. Hytaýly ...

TÜRKMENISTANAN HOŞ GELDIŇIZ

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir

03.03.2017

Bu arheologik ýadygärlik Lebap welaýatynyň Birata etrabynda Daşoguz welaýatynyň golaýynda ýerleşýär. Adybir şäherçeden 4,5 kilometr daşlykdaky bu gala 8 gektar meýdany tutýar. Dargangala VII-VIII asyrlara degişlidir, onuň ýerli ilat arasyndaky ady “Köne galadyr”. Ol Amyderýanyň aýagynda Merkezi ...

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir

31.01.2017

Lebap welaýatynyň demirgazygynda Türkmenabatdan 170 kilometr aralykda ýerleşýän kerwensaraý müň ýyl töweregi mundan ozal Beýik Ýüpek ýolunyň demirgazyk böleginde gurlupdyr. Onuň diwarlarynyň bezegi, arkanyň-aýlawly örümleri, güberçekleri we ...

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir

23.01.2017

Köýtendagyň belent gaýalarynda gadymdan galan üç guýy bar. Jöwzaly yssyda olaryň arassa sowuk suwundan teşneligiňi gandyranyňda daşlaryň arasynda şeýle guýy gazanlaryň ussatlygyna „Aperin“ diýýärsiň. Ýurdumyzyň gündogarynda ýerleşýän Köýtendag diňe bir ençeme millionlarça ýyllaryň dowamynda kemala gelen ...

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir

19.01.2017

Ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan deňsiz-taýsyz atly ýörüş dowam edýär. Türkmen ýigitleri Türkmenistanyň gadymy topragynyň gündogar bölegi Lebap welaýatyna gadam basdylar. Bu toprak dinozawrlaryň aýak yzlarynyň we birgeňsi daş gowaklaryň, ajaýyp jülgeleriň, ...

Laý wulkanlary (patlawuklar)—Zeminiň dirilik demidir

05.07.2016

Gojaman Hazaryň kenary... Owadan jülgelerdir dag etekleri alysda galdy. Güwwüldili şaglawuklardyr çeşmeler çöldäki salgym deýin ýitip gitdi. Arçadyr bahar gülleri bilen gözel görke giren kert gaýalar-da indi göze ilmeýärdi. Käte bir ho-ol alysda deňiz inçejik zolak bolup görünýär diýäýmeseň, daş-töweregiň ýüzlerçe kilometre uzap ýatan birmeňzeş ...

Köneürgenç – türkmen taryhynyň ajaýyp dür dänesi. Onuň binagärlik ajaýyplyklary yslam däp-dessurlarynyň ählisini

01.07.2016

Aşgabatdan 480 km demirgazykda Amyderýanyň gadymy akymynyň golaýynda, iki sany möhüm kerwen ýollarynyň kesişýän ýerinde: gündogara, Hytaýa, we günortadan -demirgazyk günbatara, Wolga derýasyna, beýik Ýüpek ýolunyň iri şäherleriniň biri bolan Köneürgenç ýerleşýär. Onuň taryhy ...