Habarlar 2 ýanwar 2017

Jemgyýet

Mary welaýatynda çagalaryň gyşky dynç alşy gyzykly geçer

Alekseý ÇERNÝAÝEW

Okuwçylaryň köpüsi gyşky dynç alyşda amatly awtobuslarda mugallymlarydyr terbiýeçileri bilelikde Görderedäki sagaldyş merkezlerine gitdiler. Merkeziň hersinde täze ýyl baýramçylyk ruhy höküm sürýär: täze ýyl arçalary bar, ýaşajyk myhmanlaryň ýaşajak otaglary täze ýyl äheňinde bezeleipdir.

Teswirlemeler

3. Senagat pudagy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Bu syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, önümçiligiň köpugurly esasda ösdürilmegine, onuň döwrebap derejede enjamlaşdyrylmagyna, ýurdumyzyň senagat taýdan ösüşiniň dürli ugurlaryna gönükdirilýän iri maýa goýum serişdeleriniň özleşdirilmegine we önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyna kuwwatly itergi berdi. Önümçiligiň doly awtomatlaşdyrylmagyna, täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, olaryň esasynda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň önümçiligi boýunça kärhanalaryň döredilmegine we ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

“Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek we ony ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýar” diýlip, hatda aýdylýar.