Habarlar 4 ýanwar 2017

Jemgyýet

TNGIT-nda köpugurly sport-sagaldyş toplumy işleýär

Mihail BOBKIN

Kärhanadaky oýunlar meýdançalary, köpugurly „Şagadam“ stadiony we Türkmenbaşy şäheriniň merkezindäki medeni-sport toplumy, „Awaza“ Milli syýahatçylyk zolagyndaky sanatoriý görnüşli dynç alyş öýi toplumyň işgärleriniň ygtyýaryndadyr. TNGIT-nyň sport şöhraty otagynda nebiti gaýtadan işleýjileriň dürli ýaryşlarda gazanan baýraklary we medallary ýygnalypdyr.

Teswirlemeler

2016-njy ýylyň dekabry: döwlet Baştutanymyzyň daşary syýasat ugry bilen

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Aşgabatda dekabr aýyň başynda Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasyna ýakyn üç ýylyň dowamynda başlyklyk etmeginiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Onuň çäklerinde ýurdumyz abraýly guramalar bilen hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýär.

2017 Выборы Президента Туркменистана

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Ahal welaýatynyň baş ykdysadyýet we ösüş müdirliginiň başlygy Serdar Begmuhammedowiç Jelilowyň maksatnamasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe özgertmeler we ösüşler ýoly bilen öňe barýan hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 25 ýylynyň içinde ajaýyp üstünliklere beslendi. Bu gün hem ata Watanymyz ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly öňe barýar.