Habarlar 5 ýanwar 2017

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak boýunça nobatdaky satuwy yglan etdi

2017-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda geçiriljek söwdalarda ýurdumyzyň dürli sebitlerindäki desgalaryň jemi 34-sini hususy eýeçilige satmak meýilleşdirildi. Şolaryň hatarynda Dokma senagaty ministrliginiň, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň desgalary, Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşiginiň dolanyşygynda bolan kärhanalaryň paýnamalarynyň döwlet bukjalary, “Türkmengaz” we “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konsernleriniň garamagyndaky hem-de birnäçe beýleki edaralaryň desgalary bar.

Teswirlemeler

5. Medeniýet ulgamy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

2016-njy ýylyň 2-nji ýanwarynda medeniýet işgärleriniň, sungat ussatlarynyň, döredijilik ugurly okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň hem-de talyplarynyň, ministrlikleriň we pudak edaralaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, ýurdumyzyň daşary ýurtlarda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynyň” yglan edilmegine bagyşlanan çäre geçirildi. Milli taryhy-medeni mirasy aýawly saklamak we öwrenmek, bütin dünýäde türkmen halkynyň baý ruhy mirasyny wagyz etmek, milli we dünýä medeniýetiniň gymmatlyklarynyň her bir raýat üçin elýeterliligini üpjün etmek geljek ýyl üçin möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi.

2017 Выборы Президента Туркменистана

Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Garabogazsulfat» önümçilik birleşiginiň baş direktory Süleýmannepes Oraznepesowiç Nurnepesowyň maksatnamasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda çuň özgertmeler amala aşyrylýar we welaýatlarda, etrapdyr şäherlerde, obalarda ösüş maksatnamalary durmuşa geçirilýär. Şonuň bilen birlikde, döwlet gurluşy, hukuk ulgamy we saýlaw ulgamy hem umumy kabul edilen halkara kadalaryna laýyklykda kämilleşdirilýär.