Habarlar 7 ýanwar 2017

Ykdysadyýet

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalaşyklarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin 157 müň manatlyk azyklyk däne satyn aldylar.

Medeniýet

Türkmen Döwlet gurjak teatry ýaşajyk tomaşaçylar üçin täze oýunlary sahnalaşdyrdy

Tamara GLAZUNOWA,
surata düşüren Dmitriý GORŞKOW

Şunuň ýaly gyzykly pursat Amangül Mämmetýazowanyň çagalar üçin ýörüte täze ýyl baýramyna niýetläp ýazan «Durmuş kitaby» ertekisinde bar. Her gün teatryň girelgesinde çagalary kaşaň bezelen arça bilen täze iki oýnuň gahrymanlary garşy alýarlar. «Durmuş kitaby» ertekisiniň gahrymanlary bilen çagalar täze ýyl arçasynyň ýanynda tanyşýarlar. Maýmyn, Tilki, Towuk, Aýaz baba we Garpamyk tans oýnap, çagalary hem dabara gatnaşmaga çagyrýarlar. Soňra Aýazbaba olary «Altyn jüýje» oýnuna tomaşa etmäge çagyrýar.