Habarlar 8 ýanwar 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Ruhubelent diýen bedewe ak ýol!

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Täze doglan taýçanak akýal-mele öwüşginlidir. Bu bolsa arassalygyň we kämilligiň, aýdyňlygyň we belentligiň öwüşginleridir. Gadymy asyrlardan bäri oňa türkmenlerde mukaddeslik hökmünde garalýar.

Teswirlemeler

Hepdäniň wakalary: beýik gazanylanlar dowam etdirilýär

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

6-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi, onuň barşynda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.