Habarlar 1 october 2017

Jemgyýet

Türkmen türgenleriniň döwlet baştutanyna sowgady Prezident muzeyine tabşyryldy

Mälim bolşy ýaly, dünýä ýaň salan oýunlar tamamlanandan soň, ertesi güni hormatly Prezidentimiz säher bilen ýaryşlarda üstünlikli çykyş eden türgenlerimizi we olaryň tälimçilerini gutlap, hormatly atlary we şa serpaýlaryny gowşurdy. Ýurdumyzyň sport jemgyýetçiligi bolsa bu belent hormata çäksiz hoşallyk bilen milli Liderimize döwrebap sport welosipedi sowgat berdi. Hormatly Prezidentimiz sowgady minnetdarlyk bilen kabul edip, ony muzeýe berýändigini aýtdy. Türkmen tälimçileri we türgenleri bu gymmatly sowgady Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde ýerleşýän Prezident muzeýine gowşurdylar. Indi ol muzeýiň milli sport bölüminiň ajaýyp gymmatlarynyň hatarynda orun aldy.

Resmi habar

Fransiýanyň Prezidenti türkmen Liderini V Aziýadanyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady

Siziň paýtagtyňyzda bu örän möhüm wakanyň geçirilmegi şol 11 günüň dowamynda Aşgabady Aziýanyň sport paýtagtyna öwrüp, yklymyň çäklerinden çykdy hem-de tutuş dünýäniň sport muşdaklarynyň ünsüni Türkmenistana gönükdirdi, tomaşaçylar bu oýunlar arkaly Türkmenistanyň tebigat gözelliklerini we mirasyny özleri üçin açdylar, şeýle hem onuň ýaşaýjylarynyň däp bolan myhmansöýerligini duýdular.

Resmi habar

Polşanyň Baştutany Türkmenistanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň 25 ýyllygy bilen gutlady

Polşa Respublikasy Türkmenistanyň türkmen döwletiniň howpsuzlygynyň, garaşsyzlygynyň hem-de ykbalyny özbaşdak çözmäge hukugynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen syýasatyna hormat bilen garaýar. Türkmenistanyň durnukly ösmeginiň ýurduň rowaçlygyna hem-de onuň halkynyň abadançylygyna ýardam berjekdigine berk ynanýaryn.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti ýaş ýerine ýetirijileriň bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglady

“Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginde üstünlikli çykyş edip, aýratyn tapawutlanan aýdymçylary sylaglamak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň şu raýatlary “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň ýeňijileri diýlip yglan edildi we her bir ýeňiji Türkmenistanyň Prezidentiniň altyn zynjyry bilen sylaglanyldy:

Wakalaryň jümmüşinde

2-nji oktýabdra Aşgabada Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin resmi sapar bieln gelýär

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 29-njy sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde nygtaýşy ýaly, ýurdumyzy we Russiýany öňden gelýän, gadymy dostlukly gatnaşyklar baglanyşdyrýar. Häzirki döwürde strategiki hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanan türkmen-russiýa gatnaşyklary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, iri halkara guramalarynyň ugry boýunça işjeňleşdirilýär.

Ykdysadyýet

Garabogazda ammiak we karbamid öndürmek boýuça iri taslama durmuşa geçirilýär

Wladimir KOMAROW

„Türkmenhimiýa“ DK iş tabşyryjysy bolan bu gurulýan kärhananyň direksiýasynyň maglumatlaryna görä, gurluşyk meýdançasynda «Mitsubishi Corporation» kompaniýasy ammiak we karbamid önümçilig ýola goýmak üçin zerur enjamlaryň 82 göterimden gowragyny oturtdy. Desgada gurluşyk işleriniň 80 göteriminden gowragyny ýerine ýetiren konsorsiumyň agzasy «Gap Inşaat» kompaniýasy kärhanada işlejek hünärmenler üçin durmuş ulgamynyň binalaryny gurýar.