Habarlar 10 october 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleri telefon arkaly söhbetdeşlikde hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Biziň türgenlerimiz “Aşgabat 2017” oýunlarynda oňat netijeleri gazanyp, öz ýurtlaryna mynasyp wekilçilik etdiler diýip, Prezident Mohammad Aşraf Gani Owganystanyň ýygyndy toparyna 200-den gowrak türgeniň girendigini belledi. Olar sportuň 16 görnüşi boýunça ýaryşlarda çykyş edip, 64 döwletiň arasynda 26-njy orny eýelediler.

Resmi habar

2017-nji ýylyň 1-nji noýabryndan ýaşaýyş jaý-jemagat, awtoulag we aragatnaşyk hyzmatlarynyň bahalary ýokarlanýar

telekeçilik işi bilen meşgullanmaýan Türkmenistanyň raýatlary üçin mugt goýberilýän möçberden artyk sarp edilýän tebigy gazyň 1000 kub metri üçin – 20 manat;

Resmi habar

Türkmenistanyň halkara düzümlerde wekilleri bellenildi

Hususan-da, Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary Ezizgeldi Orazmuhammedowiç Annamuhammedow Halkara pul gaznasynyň Türkmenistandan dolandyryjysynyň orunbasary wezipesine bellenildi.