Habarlar 11 october 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyz Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň assosirlenen agzasy bolmak bilen, GDA-nyň işlerine işjeň gatnaşyp, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşlerde dürli ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklary ösdürmek ugrunda çykyş edýär. Bitarap Türkmenistan Arkalaşygyň ugry boýunça hyzmatdaşlygy öz daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri hasaplap, GDA-nyň döwletleri bilen gatnaşyklary hoşniýetli erk-islegiň, taryhy taýdan emele gelen dostlukly däpleriň, birek-biregiň bähbidini hormatlamagyň esasynda, deňhukukly açyk gatnaşyklar hem-de özara bähbitli uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyk ýörelgelerinde guraýar.

Medeniýet

Nuriddin Niýazow žipowis muşdaklaryny döredijilikde filosofiýa bilen tanyşdyrdy

Tamara GLAZUNOWA

Nuriddin Burhanowiç 1949-njy ýylda Kerkide (häzirki Atamyratda) demirçi ussanyň maşgalasynda dünýä indi. Onuň çagalygynyň geçen ýeri bolan ata-enesiniň öýi owadan ýerde- Amyderýanyň kenarynda ýerleşýärdi. Tebigat gözelligi onuň gözüni dokundyryp, çagalykdan nakgaş bolmagy arzuwlan Nureddiniň žiwopisçilik tilsimini baýlaşdyrdy.

Hyzmatdaşlyk

I Türkmen-hytaý ylmy-innowasiýa forumy öz işine başlady

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Maslahat Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde geçirilýär. Ol döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen döredildi hem-de döwletimiziň intellektual hem-de ylmy-tehniki kuwwatynyň ösüşiniň esasy nokatlarynyň birine öwrüldi.

Jemgyýet

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Döwlet Baştutanymyzyň nobatdaky kitaby türkmenistanlylar üçin ýurdumyzyň baş baýramy bolan Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli ajaýyp sowgatdyr. Hormatly Prezidentimiziň bu kitabynda Beýik Ýüpek ýoluna ajaýyp taryhy-medeni hadysa hökmünde garalýar. Awtor baý medeni mirasa eýe bolan hem-de geljekki nesilleriň bu hazynany öwrenmegi we goramagy üçin uly tagallalary edýän asyrlaryň örän baý mirasyna sarpa goýulýan we aýawly saklanylýan Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň mysalynda gadymy dünýäniň bu ajaýyp hadysasynyň nähili çuňňur yz goýandygyny açyp görkezýär.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Soçide RF-niň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy

Türkmen Lideri howa menzilinden çykyp, Gara deňziniň gözel kenarynda ýerleşen “Radisson Blu Resort & Congress Centre” kaşaň myhmanhanasynyň Konresler merkezine bardy.