Habarlar 12 october 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda Milli goşunymyzyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, harby we hukuk goraýjy edaralary iň täze tehnikalar bilen üpjün etmek, harby gullukçylaryň gulluk etmegi hem-de ýaşaýyş-durmuşy üçin göwnejaý şertleri döretmek, işgärleriň hünärini yzygiderli ýokarlandyrmak maksady bilen zerur çäreler görülýär.

Ykdysadyýet

Halk hojalyk toplumynyň üstünlikleriniň sergisi işläp başlady

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow foruma gatnaşyjylara we myhmanlara iberen Gutlagynda: “Türkmenistanyň halk hojalygynyň örän uly kuwwaty, döwletimiziň amatly ýerleşişi, türkmen topragynyň egsilmez baýlyklary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe durmuş-ykdysady ugurlarda gazanýan üstünliklerimiziň, ýurdumyzyň durnukly ösüşiniň, abadançylygymyzyň esasy çeşmeleri bolup durýar. Milli ykdysadyýetimiziň Garaşsyzlyk ýyllarynda ýeten sepgitleri, depginli ösüşleri mähriban halkymyzy örän buýsandyrýar. Ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, döwrebap özgertmeleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamalary durmuşa geçirilýär” diýip belledi.

Ylym

Paýtagtyň okuw jaýlarynyň wekilleri maglumatlar bilim ulgamyny kemala getirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

Wiktoriýa NOWIKOWA

Konsepsiýa maglumatlar bilim ulgamyny döretmäge we bilimiň elektron serişdeleriniň ählumumy elýeterligini üpjün etmäge, bilimiň hilini gowulandyrmaga we mugallymçylyk usulýetlerini kämilleşdirmäge gönükdirilendir.

Ykdysadyýet

Ýurduň energiýa ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagy pudagyň eksport mümkinçiligniň artdyrylmagyna gönükdirilendir

Wladimir KOMAROW

Energetikler Daşoguz döwlet elekterik bekedini we Derwezedäki gazturbinaly elekterik bekedini hem garyşyk tapgyra geçirmegi göz öňünde tutýarlar, çünki Türkmenistanda ilkinji gezek ulanylýan tehnologiýa elektrik energiýasy öndürilende tebigy gazy tygşytlamaga we daşky gurşawa zyýanly galyndylaryň zyňylmagyny azaltmaga mümkinçilik berer.

Ykdysadyýet

Ýurdumyzda öndürilýän LED-lampalar biržada satuwa çykaryldy

Wladimir KOMAROW

Pudaklaýyn edaranyň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýardam bermeginde döredilen „Aýdyň gijeler“ hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri elektron ýagtylyk enjamlarynyň öndürlrişini özleşdirdiler. Bu ýerde 3 wattdan 24 watta çenli, ýagny öňki lampalaryň 40-dan 240 wattyna deň gelýän çyralar öndürilýär.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşyjylara gutlag iberdi

Sergi ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünliklerimizi giňden şöhlelendirilýär. Munuň özi eziz Watanymyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýokary depginler bilen dumukly ösýändigini aýdyň görkezýär – diýlip gutlagda aýdylýar.