Habarlar 13 october 2017

Hyzmatdaşlyk

Parlamentara gatnaşyklar pugtalanýar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Bu waka iri halkara parlament çäresi bolup, ýurdumyz üçin aýratyn möhüm ähmiýete eýedir, Türkmenistanda kanunçylyk binýadyny umumy ykrar edilen hukuk kadalaryna laýyk getirmek ugrunda çuňňur özgertmeler geçirilýär.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berildi. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Wise-premýer Türkmenistanda Zähmet işi hakyndaky maglumatlary hasaba almagyň tertibini kämilleşdirmek maksady bilen geçirilen işler barada habar berdi.

Hyzmatdaşlyk

Türkmenistanda gämi gatnawy boýunça hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşylýar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Duşuşygyň dowamynda Hazarýaka ýurtlarynyň ulag ulgamynda özara peýdaly gtanaşyklary berkitmäge we giňeltmäge, Ýewraziýa ulag geçelgeleri ulgamynda sebitiň eýeleýän ornuny ýokarlandyrmaga Hazarýaka ýurtlarynyň aýratyn gyzyklanma bildirýändigi bellenildi. Bellenilişi ýaly, Hazaryň ägirt uly üstaşyr mümkinçilikleri, onuň geografiki taýdan amatly ýerleşmegi, “Gündogar-Günbatar” we “Demirgazyk-Günorta” yklymlaýyn ugurlaryň çatrygynda bolmagy bu möhüm ugurda goňşy döwletleriň tagallalarynyň utgaşdyrylmagynyň zerurdygyny, deňizde ýolagçy gatnatmak, ýük daşamak, şeýle hem netijeli aragatnaşygy ýola goýmak boýunça hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de artdyrmagyň möhümdigini äşgär edýär.

Ylym

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti Sukuba Uniwersiteti bilen hyzmatdaşlygy giňelder

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ýaponiýaly hyzmatdaşlar bilen ýola goýlan gatnaşyklaryň çäklerinde häzirki döwürde uniwersitetde Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetinden mugallymlar işleýärler. Şu okuw ýylynda ýurdumyz üçin täze ugurlar boýunça hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen Ýaponiýanyň bu ýokary okuw mekdebinden ýene-de birnäçe professorlary we mugallymlary çagyrmak meýilleşdirilýär. Iki uniwersitetiň arasynda uzakmöhletleýin esasdaky netijeli hyzmatdaşlygyň berkidilmegine we giňeldilmegine gönükdirilen degişli ikitaraplaýyn Şertnamanyň taslamasy taýýarlanyldy.

Hyzmatdaşlyk

GDA-nyň Sammitinde Türkmenistanyň öňe süren başlangyçlaryny durmuşa geçirilmeginiň strategiýasy bellenildi

10-njy oktýabrda Arkalaşyga agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi, onda kabul edilen resminama laýyklykda, Türkmenistan üçin Ýerine ýetiriji komitetiň guramaçylyk departamentiniň direktorynyň orunbasarynyň wezipesiniň berkidildi. Mejlisde şeýle hem 2020-nji ýyla çenli döwür üçin GDA-da sportuň milli görnüşlerini goldamak we ösdürmek meýilnamasyny durmuşa geçirmek boýunça 2018-2020-nji ýyllar üçin çäreleriň meýilnamasy kabul edildi.