Habarlar 16 october 2017

Jemgyýet

Aşgabadyň gözel seýilgäh zolagynda ýurdumyzda ilkinji golf-klub açylar

Wladimir KOMAROW

Köpleriň halaýan oýny üçin landşaft taslamasyny ameriklay tanymal ussat golfçy Jek Nikolausyň ýolbaşçygyndaky «Nicklaus design» kompaniýasy işläp taýýarlady. Ony ýerinde „Myradym“ türkmen kompaniýasy amal etdi.

Medeniýet

Oýunlar durmuşyň we taryhyň sapaklary ýaly ýa-da sportuň häzirki görnüşleriniň gadymy kökleri barada

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Türkmeniň ýeňil bolmadyk tebigy-howa şertlerinde ýaşan ata-babalaryna bolsa has irki taryhy döwürlerde daşky gurşaw, haýwanat we ösümlik dünýäsi bilen ýaşamak hukugyny goramak paýy düşüpdi.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Göni aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynyň barşynda welaýatlaryň häkimleri häzirki döwürde welaýatlarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, bugdaý ekişiniň hem-de pagta ýygymynyň barşy barada hasabat berdi. Möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginlerini güýçlendirmek boýunça hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin giň möçberli işler ýaýbaňlandyryldy. Şeýle hem häkimler welaýatlaryň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň ýagdaýy we mukaddes Garaşsyzlyk baýramyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Sport

Daga çykmagyň sport görnüşi boýunça ýurdumyzyň çempionlary kesgitlendi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Bu ýaryşa ýurdumyzyň dürli sebitlerinden toparlar gatnaşdylar. Bu gezek türgenler ýoly tiz geçmekde bäsleşdiler. Ýaryşyň finalyna gatnaşmak üçin güýçli türgenleri saýlama tapgyrlarynyň ikisi kesgitledi. Olardan erkekler toparynda daga çykyjylaryň sekizisi hem-de zenanlar toparynda türgenleriň dördüsi geçmegi başardylar.

Ylym

Ekologiýa žurnalynyň täze sanynyň mowzuklary tebigaty goramak işiniň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýär

Ýelena DOLGOWA

Žurnalyň täze sany güýzki bag ekmek çäresine bagyşlanan makala bilen açylýar. Teswirlemeleriň biri ýurdumyzda 2013-nji ýylda girizilen hökmany ekologiýa ätiýaçlandyrmasyna bagyşlanypdyr. Ol daşky gurşawa zelele berip biljek hojalyk işleri ýerine ýetirrilende hökmany şert bolup durýar.

Ylym

Aýratyn zehinli çagalar mekdep-internatynyň okuwçylary geometriýa boýunça halkara olimpiadada baýrakly orun eýelediler

Wiktoriýa NOWIKOWA

Onlaýn-düzgünde gurnalan bäsleşik uly synp okuwçylarynyň ýaşyna görä başlangyç, orta we ýokary derejelerde geçirildi. Bäsleşigiň her tapgyrynda oňa gatnaşanlara dört meseläni çözmäge 4,5 sagat berilýärdi.