Habarlar 3 october 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Ý.Berdiýew çykyş edip, ýolbaşçylyk edýän ministrliginiň şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetiren işleri hem-de döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň raýatlaryny nobatdaky güýzki harby gulluga çagyrmak barada ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli harby ýörişe hem-de beýleki dabaraly çärelere taýýarlyk görlüşi barada habar berildi.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Prezidentine Las-Wegas şäherinde bolup geçen terrorçylyk zerarly gynanç bildirdi

“Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny juda aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek we ony ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýar” diýlip, hatda aýdylýar.

Resmi habar

Türkmenistanda Çili Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işläp başlady

Döwlet Baştutanymyzyň adyndan milli parlamentiň ýolbaşçysy ilçini jogapkärli diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, iki ýurduň we halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny, özara ynanyşmak we düşünişmek ýagdaýyny pugtalandyrmak işinde üstünlik arzuw etdi.

Ykdysadyýet

2018-nji ýylda Owadandepede tebigy gazdan benzin öndürýän kärhana işe giriziler

Wladimir KOMAROW

Iş tabşyryjy „Türkmengaz“ Döwlet konserniniň maglumatlaryna görä, şu özboluşly ýokary tehnogiýaly kärhanada dünýäde ilkinji gezek uly möçberde tebigy gazdan suwuk ýangyç- benzin alnar.

Medeniýet

Paýtagtymyzyň teatr möwsümi uzak garaşdyran premýeralar we tomaşaçylaryň söýgüsini gazanan oýunlar bilen açyldy

Tamara GLAZUNOWA

Kakabaş pälwabsypat Däli Domrulyň keşbini Türkmenistanyň at gazanan artisti Ýeňiş Ýazmyradow döredipdir. Ol güňleç sesi, hereketleri, keserli pikirleri bilen gözdençykgynç işlere döwtalap ýigidiň häsiýetlerini açyp görkezýär. Ýaş aktrisa Dilşat Meläýewa Näzliçeçegiň keşbini döredende öz gahrymanynyň üýtgeşik sypatlaryny açyp görkezmegiň hötdesinden gelipdir.

Medeniýet

Igor Moiseýew adyndaky tans toparynyň çykyşy bilen Russiýanyň medeniýet günlerini açyldy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Soňky döwürlerde türkmen-russiýa ynsanperwer gatnaşyklary has çuňňur many-mazmuna eýe bolýar. Bilim ulgamynda özara gatnaşyklar giňeldildi, ylmy we medeni alyşmalar işjeň ösdürilýär. Iki ýurduň sebitara hyzmatdaşlygy işjeňleşdi.