Habarlar 5 october 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ykdysadyýetiň pudaklarynyň we durmuş ulgamynyň 2017-nji ýylyň geçen dokuz aýy jemi jemlendi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, aýry-aýry ministrleriň we welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlaryny diňlenildi, olaryň alyp baran işiniň netijelerine baha berildi.

Medeniýet

Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryna bagyşlanan sergi

Tamara GLAZUNOWA

Hatyra gününe bagyşlanan serginiň eksponatlarynyň arasynda ýer titrände işlemesini bes eden sagadyň suraty hem bar. Indi ol başa düşen belanyň täsirini has-da güýçlendirip, simwoliki häsiýete eýe bolýar: şol pursat adamlar adaty durmuş aladalary bilen ýaşaýardylar—kimdir biri aşyk bolsa, bäbejikler dünýä inýärdi, kimse kitap okasa, beýlekileri gijeki işe girişiýärdi. Duýdansyz turan ýer titremesi şäheri ýer bieln ýegsan edipdi.

Ykdysadyýet

„Galkynyş“ gaz ýatagynda bir gije-gündizde 2 million kubmetr gaz çykarýan skwažina işe girizildi

Wladimir KOMAROW

„Türkmengaz“ Döwlet konserniniň hünärmenleri „Petrofak“ (BAE) kompaniýasynyň enjamlaryny, çyzgylaryny we tehnologik kartalaryny ulanyp, elektrik gurnama, has takyk kebşirleme we beýleki işleri ýerine ýetirdiler. Häzirki wagtda „Türkmengazinžiniriň we gurluşyk“ müdirýetiniň işçileri enjamlary we BÖwePA-lary gurnama işlerini tamamlaýarlar we „Galkynyş“ ýatagynda ýokary gaz berijilikli skwažinalaryň ýene üçüsini ulanmaga bermäge taýýarlaýarlar, olar hem daşary ýurtlara ugradylýan gaz geçirijilere çatylar.

Medeniýet

Milli žiwopis mekdebiniň halypalary: Ýakup Annanurow

Tamara GLAZUNOWA

Ýakup Annanurow 1916-njy ýylda Aşgabatda agaç nagyşlaýan ussa Annanuryň we halyçy Zybagözeliň maşgalasynda dünýä indi. 1928-nji ýylda Aşgabatda Pionerler köşgüniň ýanynda çeperçilik sungaty gurnagy açylanda Ýakup Annanurow onuň ilkinji okuwçylarynňy biri bolanda geljekki hünärini saýlap alanyna düşünmeýärdi. Şondan iki ýyl geçensoň ol Aşgabat rabfagynda okap başlaýar, bu ýerde surat çekmekden başga-da, sazdanam sapak berilýärdi. 1932-nji ýylda ol göçme drama teatrynda nakgaş bolup işe girýär. Bu ýerde çalt we gowy surat çekýän 16 ýaşly ýetginjege režisýor Alty Garlyýew öz „Aýna“ sahna eseriniň bezegini ynanýar. Tizara ol Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet akademiki drama teatrynda oýun goýujy nakgaş bolup ...

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Per­ma­na gol çekdi

Ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýet, ma­li­ýe we bank top­lu­my­ny düýp­li öz­gert­mek we onuň işi­ni kä­mil­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len, ka­rar ed­ýä­rin:

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde eden ÇYKYŞY

Biz şu gün yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň pu­dak­la­ryn­da ge­çen 9 aý­da al­nyp bar­lan iş­le­riň jem­le­ri­ni jem­le­ýä­ris.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi

Türk­me­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­ne:

Resmi habar