Habarlar 8 october 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy we ählihalk ýowaryna badalga berdi

Ýoluň ugrunda dikilen köpsanly ak öýleriň ýanynda oba durmuşyna degişli baýramçylyk dabaralary ýaýbaňlandyryldy.

Ykdysadyýet

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 45-si hasaba alyndy

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 1 million 61 müň manatlykdan gowrak azyklyk bugdaý satyn aldylar.

Jemgyýet

Döredijilik ruhy göterilişiniň baýraklary

Köp müňýyllyk taryhy, özboluşly medeni mirasy we milli gymmatlyklary bolan türkmen halky tutuş adamzadyň ösüşine mynasyp goşant goşdy. Häzirki Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň köpasyrlyk milli medeniýeti we däp-dessurlary täze many-mazmuna eýe bolýar.