Habarlar 1 november 2017

Hyzmatdaşlyk

Awazada halkara syýahatçylyk maslahaty açyldy

Maslahata ýigrimiden gowrak döwletden: Russiýadan, Hytaýdan, ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Awstraliýadan, Braziliýadan, Germaniýadan, Çehiýadan, Polşadan, Bolgariýadan, Wengriýadan, Finlýandiýadan, Daniýadan, Serbiýadan, Italiýadan, Eýrandan, Hindistandan, Belarusdan, Gazagystandan, Özbegistandan we Ukrainadan wekiliýetler ýygnandy.

Sport

Türkmen söweş sungaty ussatlary başa-baş söweş boýunça Aziýa çempionatyna taýýarlyk görýärler

Dmitriý GORŞKOW

Çempionata Ahal, Balkan welaýatlaryndan we Aşgabatdan 100-e golaý türgen birnäçe ýaş toparlarynda –çagalaryň arasynda (10 ýaşa çenli), ýetginjekleriň (ýaşy 18-e çenli) we erkekleriň arasynda baýrakly orunlar ugrunda bäsleşdi. Tutluşyklarda paýtagtly başa-baş söweşler ussatlary altyn medallaryň aglabasyny eýeläp, gowy taýýarlykllydyklaryny görkezdiler. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Orif Buharakowyň, şeýle hem Rustam Kuraýewiň, Orazgeldi Orazgeldiýewiň we Wardan Petrosýanyň şägirtleri 22 gezek hormat münberiniň ýokarky gatyna çykdylar. Balkan welaýatynyň toparynyň uly tälimçisi Sapardurdy Rahmanberdiýewiň şägirtleri altyn medallaryň dördüsini eýelediler.

Ykdysadyýet

Türkmen manadyna bagyşlanan maslahatda pul-karz ýörelgeleriniň meselerine seredildi

Eziz Owezow

Maslahata hökümet agzalary, döwlet we täjirçilik banklarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, degişli ministrlikler we pudak edaralar, ýokary okuw mekdepleriniň professor mugallymlary we talyplary, şeýle hem Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyňwe Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy Akademiýasynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy.

Resmi habar

Döwlet Baştutanymyz käbir hökümet agzalaryna käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, ýolbaşçylyk edýän Gullugy boýunça tabşyryklaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi üçin, Türkmenistanyň Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň başlygy Gurdow Amanmyrat Tagandurdyýewiçe berk käýinç yglan edildi.

Hyzmatdaşlyk

Türkmen-täjik işewürler maslahatyna gatnaşyjylar tagallalary birleşdirmegiň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Türkmen wekiliýetiniň düzümine dürli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, şol sanda Maliýe we ykdysadyýet, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary, Demir ýol ulaglary, Oba we suw hojalyk, Senagat, Gurluşyk we binagärlik, Dokma senagaty, Medeniýet ministrlikleriniň, şeýle hem “Türkmenhimiýa” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň, “Türkmenhowaýollary” gullugynyň, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň, Söwda-senagat edarasynyň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, Aşgabat şäheriniň we Lebap welaýatynyň häkimlikleriniň, ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem-de beýlekiler girdiler.

Resmi habar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Donald Trampa Nýu-Ýork şäherinde bolup geçen terrorçylyk zerarly gynanç bildirdi

“Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny juda aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek we ony ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýar” diýlip, hatda aýdylýar.

Wakalaryň jümmüşinde

Duşenbede ýokary derejeli türkmen-täjik gepleşikleri geçiriler

Ýokary derejedäki nobatdaky türkmen-täjik duşuşygy ozal gazanylan hökümetara ylalaşyklaryny berkitmäge hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygyň täze, ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemäge gönükdirilendir. Elbetde, munuň özi goňşy ýurtlaryň dostlukly gatnaşyklaryny ösdürmekde möhüm tapgyr bolar, iki döwletiň halklaryny bolsa doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk hem-de taryhy taýdan kemala gelen ruhy medeni gatnaşyklar birleşdirýär.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer şu ýylyň on aýynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 24 ýyllygy bilen gutlady

Milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmegi ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösmegi, ýeke-täk döwlet pul-karz syýasatynyň alnyp barylmagy üçin zerur bolan amatly şertleri döretdi. Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň möhüm pudagy bolan bank ulgamy çalt depginler bilen ösýän ulgamlaryň birine öwrüldi.