Habarlar 19 november 2017

Ykdysadyýet

„Türkmenhowaýollary“ Gullugy ýolagçy we ýük gatnatmagyň möçberini hem-de hilini ýokarlandyrýar

Wladimir KOMAROW

Halkara aeroprtunda hersiniň uzynlygy 3 müň 800 metrlik uçuş-gonuş zolaklarynyň ikisi bolup, olar dürli görnüşli we ýük göterijilikli uçarlary kabul edip, olara dünýä derejesinde hyzmat etmäge niýetlenendir. Howa hereketini dolandyryş gullugy iň täze nawigaisiýa enjamlary bilen üpjün edilendir.

Ykdysadyýet

Ýurduň obasenagat toplumy täze oba hojalyk möwsümine taýýarlyk görýär

Ýelena DOLGOWA

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda ýurduň Oba we suw hojalyk ministrligi «John Deere» we«Claas» kompaniýalary bilen täze oba hojalyk tehnikalaryny almaga şertnama baglaşdy, oňa laýyklykda 2017-2020-nji ýyllarda Türkmenistana iň täze oba hojalyk maşynlary, olaryň ätiýaçlyk şaýlary we olarda ulanylýan serişdeler, şeýle hem azallar, tohum sepijiler we beýleki enjamlar getiriler. Enjamlaryň ählisi deslapan ýerli toprak-howa şertlerinde barlanyldy. Olaryň birinji tapgyry tomus gelip gowuşdy we güýzki galla oragynda ulanylanda öz netijeliligini görkezdi.