Habarlar 3 november 2017

Jemgyýet

Daşoguzda ýaşaýyş jaý gurluşygy maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär

Batyr ÖRÄÝEW

Bu jaýda otaglarynyň ýerleşii gowulandyrylan üç we iki otagly giň öýler bolup, olarda oňaýly ýaşaýyş üçin zerur şertleriň ählisi döredilen. Üç otagly öýüň umumy meýdany 140 inedördül metrdir. Oňaýly öýlerde ammar otagy bar, onuň eýwany aýnalanan. Onuň golaýyndaky meýdança abadanlaşdyrylyp, ol ýerde gezelenç we oýunlar zolaklary göz öňünde tutulan.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmen-täjik gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykdy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Düýn täjik paýtagtynda iki döwletiň Liderleriniň gepleşikleri üstünlikli geçirildi hem-de bilelikdäki resminamalaryň ençemesine, şol sanda Türkmenistanyň we Täjigistan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda şertnama, möhüm ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy kesgitleýän hökümetara ylalaşyklaryna we maksatnamalaryna gol çekildi.