Habarlar 4 november 2017

Ykdysadyýet

DHÇMB-niň söwdalarynda pagta önümleri esasy haryt boldy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gidroarassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna tüýjümek önümler, nah mata we ýüplük ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, Birleşen Arap Emirlikleri, we beýlekiler. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 24 million dollaryndan gowrak boldy.

Jemgyýet

Döwlet gümrük gullugy: hünäre ussatlyk we ýokary tehnologiýalar

Ýelena DOLGOWA

Aşgabat gümrükhansynyň döwrebap, maddy taýdan üpjün edilen binasynda gümrükhana barlagy, töleg, kanun bozulmalaryna garşy, statistika, şeýle hem awtomatizasiýa bölümleri hereket edýär. Häzirki zaman sanly tehnologiýalary maglumatlary çalt ýygnamaga we işlemäge, maglumatlary alyşmaga, baş edara, ähli gümrükhana düzümleri we garamagyndaky postlar bilen merkezleşdirilen aragatnaşygy saklamaga mümkinçilik berýär. Amaly çäreler bilen bir wagtda gündelik seljerme işleri geçirilýär: barlagdan geçen we jogapkärçilikli saklamaga, tölegler boýunça ýükler, harytlar barada statistiki maglumatlar ýygnalýar.

Medeniýet

Ýapon teležurnalistleri Türkmenistanyň demir ýollarynda syýahat edýärler

Marstal BEKTASOW

Dört adamdan ybarat döredijilikl toparyna režisýor Horosawa Tesuma ýolbaşçylyk edýär. Merkezi Aziýa ýurtlarynň üçüsi boýunça saparyň maksady - meşhur „Asahi“ telekanaly üçin „Otlynyň penjiresinden görünýän dünýä“ umumy at bilen gepleşikler toplumyny taýýarlamakdyr. Mälim bolşy ýaly, Ýaponiýada ilatyň aglaba bölegi üçin ýokary tizlikli demir ýol ulagy esasy gatnaw serişdesidir. Ýokarda ady agzalan gepleşik indi göni 30 ýyl bäri görkezilýär. Şol döwürde yklymlaryň ählisinden gepleşikleriň 10 müňden gowragy görkezildi. Munuň üçin olar jemi 800 müň kilometr ýol geçdiler.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Mejlisi oýlap tapyşlaryň hukuk goragy hakynda Karary kabul etdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ilki bilen parlamentarileriň garamagyna “Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy hakynda”, “Senagat nusgalarynyň hukuk goragy hakynda” Kanunlaryň taslamalary hödürlenildi.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärlerini hünär baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň dünýäniň ykdysady giňişligindäki orny barha berkeýär. Biz milli ykdysadyýetimizi dolandyrmagyň hem-de döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegiň usullaryny yzygiderli kämilleşdirýäris we diwersifikasiýa ýolunyň hukuk esaslaryny berkidýäris. Bu işleriň çäklerinde, golaýda «Erkin ykdysady zolaklar hakynda» Türkmenistanyň täze Kanunyny kabul etdik.