Habarlar 4 december 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hormatly Prezidentimiz wideoşekilli iş maslahatyny açyp, ilki bilen göni aragatnaşyga Ahal welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewi çagyrdy. Häkim sebitdäki işleriň ýagdaýy, gurluşyk desgalarynda alnyp barylýan işler, ýaşaýyş jaýlaryny hem-de çagalar baglaryny we mekdepleri ýylylyk bilen üpjün etmek, energiýa ulgamlarynyň hem-de gaz üpjünçilik gullugynyň ygtybarly işlemegini üpjün etmek boýunça geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim Halkara Bitaraplyk gününe we Täze ýyl baýramçylygyna görülýän taýýarlyk barada habar berdi.

Medeniýet

Solmaz Muhammedowa: kynçylyklary ýeňip arzuwyna ýeten

Tamara GLAZUNOWA

Solmazyň asly artistler maşgalasyndan. Onuň ata-enesi TSDI-nyň uçurymlary. Kakasy diňe bir artist bolman, eýsem „Türkmenfilm“ kinostudiýasynyň režisýorydy hem. Ýöne Solmaz Muhammedowlaryň hünärini dowam etmedi. Gyzy gowy tans edip, aýdym aýtsa-da, oňa ejesi “sende artistlik düşnügem ýok“-diýdi.

Hyzmatdaşlyk

Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Duşuşygyň açylyşynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan öňdengörüjilikli özgertmeler syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, häzirki wagtda Türkmenistanda daşary ýurt kompaniýalarynyň netijeli işlemegi üçin ähli şertleriň döredilendigini, daşary ýurtly işewürler üçin düýpli ýeňillikleriň bardygyny, munuň bolsa özara gatnaşyklary ýaýbaňlandyrmaga oňyn täsir edýändigini aýratyn bellediler.

Sport

Türkmen türgenleriniň dünýä derejesinde nobatdaky medallary

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Adatça, birinjiligiň ahyrynda agyr we has agyr agram derejede medallar üçin bäsleşildi.