Habarlar 5 december 2017

Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan we Awstriýa hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryna itergi berýär

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Duşuşyga gatnaşyjylar iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ýagdaýyna garadylar, 2016-njy ýylyň sentýabrynda Wena şäherinde soňky geçirilen mejlisiň teswirnamasy bilen berkidilen toparyň tekliplerine laýyklykda geçirilen işleriň netijelerine seljerme berildi.

Wakalaryň jümmüşinde

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýylyň 11 aýynda alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

... Ir bilen milli Liderimiziň dikuçary harby bölümleriň birinden uzakda bolmadyk ýerdäki meýdançada gondy. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyny mähirli garşyladylar.

Medeniýet

Tanymal pianinoçy Rozwita Lomeriň aşgabatly saz muşdaklaryna sowgady

Tamara GLAZUNOWA

- Roždestwo biziň ýurudmyzda iň halanýan baýram-dýip, Germaniýanyň Türkmenistandaky Ilçisi Margret Ýubber agşamy açanda aýtdy.- Ajaýyp sazlardyr sowgatlar onuň hökmany şerti bolup, olar adamlaryň durmuşynda täze ýylyň jadylaýjy pursatlaryny janlandyrýar. Biz Rozwita Lomeriň konserti hem türkmenistanlylara baýramçylyk duýgularyny peşgeş berer diýip umyt bildirýäris.

Medeniýet

Türk medeniýetiniň günleri türkmenistanlylary doganlyk halkyň döredijilik däpleri bilen tanyşdyrýar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Döwlet Baştutanymyz halklarymyzyň köpasyrlyk ruhy-ynsanperwer gatnaşyklarynyň türkmen-türk doganlyk hyzmatdaşlygynyň mizemez binýatlarynyň biridigini nygtaýar. Bilelikdäki konsertler, medeniýet işgärleriniň iki ýurtda guralýan halkara maslahatlaryna we festiwallara gatnaşmagy däp bolan medeni alyşmalaryň giňeldilmegine ýardam berýär. Türkmen we türk halklarynyň beýik akyldarlarynyň we şahyrlarynyň, eserlerini düýpli öwrenmek hem-de wagyz etmek boýunça alymlar bilelikde iş alyp barýarlar.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiprokuratura edaralarynyň ulgamynda işgärleri wezipä belledi

ýustisiýanyň geňeşçisi Döwran Aýdogdyýewiç Berdimyradow Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň prokurory wezipesine bellenilip, ol Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;