Habarlar 6 december 2017

Medeniýet

Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet günleri: döredijiligiň şatlygy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Bu döredijilik forumy iki doganlyk ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolundaky nobatdaky ädime öwrüldi. Ol dabara gatnaşyjylara birnäçe ýakymly pursatlary eçildi hem-de täze gatnaşyklary ýola goýmaga mümkinçilik berdi we iki halkyň dostluk gatnaşyklarynyň berkidilmegini şertlendirdi.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Koreýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Döwlet Baştutanymyz bilen mähirli salamlaşyp, diplomat dostlukly türkmen-koreý gatnaşyklarynyň ösdürilmegi bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklaýandygy hem-de Koreýa Respublikasynyň ilçihanasyna oňyn goldaw berýändigi üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirdi. Jenap Çung Tae-Iniň belleýşi ýaly, onuň ýurdunda “Açyk gapylar” syýasatyny hem-de ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine özara peýdaly gatnaşyklary alyp barýan Bitarap Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygyň berkidilmegine aýratyn ähmiýet berilýär.