Habarlar 13 march 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Onuň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy meseleleri, möwsümleýin oba hojalyk işlerini alyp barmak, şeýle hem giňden bellenilýän şanly senelere, ählihalk ýowaryna taýýarlyk işleri bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

Jemgyýet

Aşgabatda innowasion lukmançylygyň usullaryny işjeň ulanmaga gönükdirilen ýörüte ýygnak öz işine başlady

Inna BUROWA

Ýörüteleşdirilen ýygnagy Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen «Siemens» kompaniýasy guradylar, onuň wekilýetiniň hatarynda tejribeli maslahatçylar bar.

Jemgyýet

«Uly bilermenleriň gullugynyň» çäklerindäki bilelikdäki taslama- türkmen-german hyzmatdaşlygynyň ugurlarynyň biridir

Inna BUROWA

Onkologiýa ylmy-kliniki merkezinde Týubingen şäheriniň uniwersitet klinakasynyň we onuň içki agzalaryň hirurgiýasy bölüminiň ýolbaşçysy professor Bertold Ştaýnke türkmen kärdeşleri bilen himioterapiýasy babatda tejribesini paýlaşdy. Geljegi uly hyzmatdaşlygyň ugurlarynyň biri-de—molekulýar-biologik kesel anyklaýyşydyr.