Habarlar 14 march 2017

Hyzmatdaşlyk

Türkmenistanda halkara okuw maslahaty geçirilýär

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Ozal habar berlişi ýaly, on günlük okuw maslahatyna Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň dürli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenleri hem-de olaryň türkmen kärdeşleri – Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri baradaky döwlet kärhanasynyň, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň, Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň, Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Gidrometeorologiýa baradaky milli komitetiň, Döwlet balyk hojalygy komitetiniň, “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleriniň hem-de Döwlet serhet gullugynyň işgärleri gatnaşýarlar.

Ykdysadyýet

Dohada Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisi bilelikdäki taslamalar üçin mümkinçilikleri görkezdi

Syn ediş meýdançalarynda soňky ýyllarda et-süýt, gaplanan balyk önümleriniň we beýlekileriň täze görnüşleriniň 200-den gowragyny özleşdiren Azyk senagaty assosiasiýasynyň kärhanalary öz diwarlyklaryny ýaýbaňlandyrdylar.

Ykdysadyýet

Ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlyk Dohadaky türkmen-katar işewürlik maslahatynyň esasy meseleleriniň hatarynda

«St.Regis Doha» myhmanhanasynda geçen duşuşyga türkmen hökümetiniň agzalary, ministrlikleriň we pudak edaralaryň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary, Kataryň döwlet düzümleriniň we iri kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistan Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Ministrler Kabinetiniň 10-njy martda bolan mejlisinde milli Liderimiz ýokary derejedäki türkmen-katar gatnaşyklarynyň wajypdygyny nygtap, ýurdumyzyň mundan beýläk-de uly kuwwata eýe bolan köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmegi göz öňünde tutýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz nobatdaky ýokary derejedäki duşuşygyň Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek babatda aýratyn ähmiýete eýe bolan döwletara gatnaşyklaryna kuwwatly itergi berjekdigine hem-de täze many-mazmun bilen baýlaşdyrjakdygyna ynam bildirdi.

Wakalaryň jümmüşinde

Işewürler maslahatyň netijeleri Türkmenistanyň we Kataryň gatnaşyklary işjeňleşdirmäge meýillidiklerini tassyklady

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Duşuşygyň açylyş dabarasynda Katar Döwletiniň Söwda-senagat edarasynyň başlygynyň orunbasary Mohammad bin Ahmed bin Towar al-Kuwariniň çykyşynda hormatly Prezidentimiziň şu döwlet saparynyň iki dostlukly ýurduň ähli ugurlarda netijeli gatnaşyklary ösdürmäge çalyşýandygyny tassyklaýandygy nygtaldy. Dostlukly ýurduň Söwda-senagat edarasynyň wekili geçen ýylyň mart aýynda Aşgabatda geçirilen ýokary derejedäki gepleşikleriň barşynda gazanylan ylalaşyklaryň ähmiýeti barada aýdyp, Katar Döwletiniň hem-de Türkmenistanyň ysnyşykly gatnaşyklary bilen baglaşandygyny kanagatlanma bilen belledi. Şol gatnaşyklar bolsa dostlukly häsiýete eýedir we özara düşünişmäge hem-de birek-birege hormat goýmaga esaslanýar.

Hyzmatdaşlyk

Kataryň paýtagtynda Aşgabat Aziadasyny geçirmegiň Konsepsiýasy görkezildi

Bu ýerde Oýunlary geçirmegiň konsepsiýasy görkezildi. Şol Oýunlar Aziýa oýunlarynyň tapgyrynda iri çäre bolup,ol kontinental ýaryşlaryň çäklerinden çykar—oňa ilkinji gezek diňe Aziýa ýurtlaryndan däl-de, eýsem, Okeaniýa ýurtlaryndan toparlar gatnaşarlar. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň taryhynda ilkinji gezek sportuň 21 görnüşi boýunça ýaryşlar geçiriler. Ozalky Oýunlarda sportuň diňe 12 görnüşi boýunça ýaryşlar geçirilip, olara dünýäniň 43 ýurdundan türgenler gatnaşdylar.

Wakalaryň jümmüşinde

Kataryň işewür toparlary Türkmenistanyň ykdysady kuwwaty bilen tanyşýarlar

Garamaga girizilen meseleleriň hatarynda Türkmenistanyň dokma senagatynyň artýan ekport mümkinçilikleri baradaky mesele bar. Häzirki wagtda Dokma senagaty ministrliginiň düzümindäki kärhanalaryň 70-den gowragy öz önümlerini 30-dan gowrak ýurda – Ýewropa, ABŞ-a, Kanada, Russiýa, Türkiýä we beýlekilere iberýär. Pudagyň önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagy ýokary hilli önümleriň görnüşlerini, eksportuň gerimini giňeltmäge mümkinçilik berýär.

Ykdysadyýet

Türkmen telekeçileri Katara eksport etmäge taýýar

Häzirki günde Türkmenistanyň döwlete degişli bolmadyk ulgamynyň wekilleri gurluşykda, oba hojalygynda, azyk we ýeňil senagatynda, söwdada we hyzmatlar ulgamynda, şeýle hem bilimde we syýahatçylykda işlerini üstünlikli alyp barýarlar. TSTB-niň kärhanalarynda we guramalarynda 160 000-e golaý täze iş orunlary döredildi.