Habarlar 18 march 2017

Hyzmatdaşlyk

Belarus Respublikasynyň milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiç bag ekmek çäresine gatnaşdy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistanyň Prezidentiniň badalga beren bag ekmek çäresi Aşgabadyň Günorta böleginde hökümet agzalaryny, parlamentiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryny, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň wekillerini, daşary ýurtly myhmanlary Köpetdagyň eteginde bir ýere ýygnady.

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň forumy ýurdumyzyň işewürler-jemgyýetçiliginiň täze tekliplerini öňe ilerletmek üçin meýdança öwrüldi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Edilen çykyşlarda hem-de aýdylan habarlarda meseleleriň giň toplumyna, şol sanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görlüşiniň çäklerinde TSTB-niň işlerine degişli meselelere deglip geçildi.

Wakalaryň jümmüşinde

Hormatly Prezidentimiz bagy-bossanlyga büremegiň ýazky möwsümine badalga berdi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

13-nji martda geçirilen wideoşekilli iş maslahatynda hormatly Prezidentimiziň welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine ählihalk ýowaryny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek barada degişli tabşyryklary berendigini ýatladýarys. Milli Liderimiz ýurdumyzyň “ýaşyl guşagyny” giňeltmek işlerine çynlakaý, toplumlaýyn çemeleşilmeginiň zerurdygyny nygtap, agaç nahallarynyň welaýatlaryň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän bezeg we miweli görnüşlerini saýlap almaga ünsli çemeleşmegiň möhümdigini belledi we olaryň nobatdaky bag ekmek çäresiniň barşynda ekiljekdigini, şeýle hem soňra olara göwnejaý idegiň üpjün edilmelidigini belledi.

Ykdysadyýet

Şu hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky eksport geleşikleriniň bahasy ABŞ-nyň 23,1 million dollaryndan gowraga barabar boldy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 600 müň manatdan gowrak azyklyk bugdaýy, polipropileni we nebit bitumyny satyn aldylar.

Medeniýet

Halkara Nowruz baýramy mynasybetli esasy dabaralar 21-nji martda Mary şäherinde geçiriler

Halkymyzyň özboluşly däp-dessurlary, milli oýunlary, baýramçylyk dessurlary dabara aýratyn öwüşgin çaýar. Şeýle hem bu ýerde milli amaly-haşam sungatynyň, muzeýleriň, neşir önümleriniň gymmatlyklaryny özünde jemleýän sergi guralar. Onda Watanymyzyň azyk senagatynda we obasenagat toplumynda ýeten sepgitleri görkeziler.

Ylym

Belorus döwlet uniwersitetiniň halkara gatnaşyklary fakultetiniň esasy hünärmenleri türkmen talyplaryna sapak berdiler

Mira BALYKOWA,
suratlar HGI tarapyndan berildi

Okuw-türgenleşiklerini halkara bilermenler-ençeme ylmy makalalaryň we okuw-usulýet goldanmalarynyň awtorlary- Belarus döwlet uniwersitetiniň halkara gatnaşyklary fakultetiniň hünärmenleri- dekan, professor Wiktor Şadurskiý bilen taryh ylymlarynyň doktory, diplomatiýa we konsullyk gullugy kafedrasynyň müdiri Andreý Rusakowiç geçirdilr.

Ykdysadyýet

Telekeçiler galla öndürmek we ony gaýtadan işlemek boýunça uly möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýarlar

Batyr ÖRÄÝEW

Azyklyk gallanyň öndürilişiniň artdyrylmagy we sebitlerde döwrebap gaýtadan işleýän kärhanalaryň gurulmagy agrar syýasatyň möhüm ugrydyr. Azyk bolçulygyny döretmäge gönükdirilen oba hojalyk düzümleriniň çalt depgilerde ösdürilmegi gysga wagtda ilaty türkmen gallasyndan taýýarlanan çörek-bulka we süýji-köke önümleri bilen doly üpjün etmäge mümkinçilik berdi. Diňe Daşoguz welaýatynda soňky ýyllarda galla saklamak we ony gaýtadan işlemek boýunça döwrebap iri binalar guruldy, olaryň arasynda Görogly etrabyndaky elli müň tonna un öndürmäge we birbada 50 müň tonna galla saklamaga niýetlenen toplum, Ruhubelent, Boldumsaz we Türkmenbaşy adyndaky etraplarda täze elewatorlar guruldy.