Habarlar 26 march 2017

Medeniýet

Türkmen-koreý diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli iki ýurduň sungat ussatlarynyň konserti boldy

Tamara GLAZUNOWA,
surata düşüren Dmitriý Gorşkow

Koreý medeniýetiniň wekilleriniň 60-dan gowragy:esasan Gugaka milli merkezine wekilçilik edýän halk saz gurallarynyň sazandarlary, tansçylar, sahna ussatlary aşgabatlylary we paýtagtymyzyň myhmanlaryny öz ýurdunyň baý aýdym-saz sungaty bilen tanyşdyrdylar.

Sport

Türkmen futbolçylarynyň ýeňşi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmen türgenleri “E” toparda çykyş edýärler. Onda Bahreýniň we Singapuryň futbolçy toparlary bar. Onda birinji we ikinji orna düşen toparlar ýaryşyň final bölümine çykýarlar. Türkmenistanlylar bu ugurdaky bäsleşigi ýeňiş bilen başladylar.

Aziada 2017

V Aziadanyň nyşanlary

2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda guraljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň nyşany çuňňur many-mazmuny özünde jemleýän birnäçe şekillerden ybaratdyr.

Wakalaryň jümmüşinde

V Aziadanyň guramaçylyk komitetiniň mejlisinde geljekki Oýunlara taýýarlygyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaaşyldy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Maslahata gatnaşyjylar tarapyndan garalyp geçilen esasy mesele Aziada — 2017-niň nyşanlary, oýunlaryň şekili Wepaly atly alabaý barada boldy. Şeýle hem Wepaly bäsleşikleriň geçiriljek sport görnüşleriniň 21-sinde hem şekillendirilipdir. Milli Liderimiziň teklibi boýunça bu şekiller köpçülikleýin habar beriş serişdelerine, giň jemgyýetçilige hödürlendi.