Habarlar 13 april 2017

Teswirlemeler

Türkmen-owgan gatnaşyklary: hoşniýetli goňşuçylyk we sebitde ýakynlaşmak syýasatynyň mysaly

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasynda goňşy Owganystan bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Golaýda Owganystan bilen ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 25 ýyl doldy.

Ykdysadyýet

«Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň düzüminde täze kärhana peýda bolar

Batyr ÖRÄÝEW

Nebit-gaz senagatynyň ösdürilmegi ummasyz ýangyç-energetika serişdelri bolan Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Iri gaz ýataklarynyň tapgyrynyň özleşdirilmegi bilen bir hatarda pudagyň infrastrukturasy, şol sanda ÝET-nyň önümlerini saklamak we ýerlemek boýunça täze, döwrebap kärhanalary gurmagyň hasabyna giňeldiler.

Medeniýet

A.S. Puşkin adyndaky rus drama teatrynda «Andro we Sandro» atly täze oýun sahnalaşdyryldy

Tamara GALZUNOWA

Andro bilen Sandronyň sekiz günlük ýaş tapawudy bar. Olaryň ata-enesi bir howluda ýaşapdyrlar. Olar hem edil dogan ýaly agzybir ýaşaýarlar, Andro aýalyndan we oglundan jyda düşen dostynyň ýekeligini bildirmejek bolup elden gelenini gaýgyrmaýar.

Jemgyýet

Zenanlaryň arasynda ylmy işleriň milli bäsleşigi yglan edildi

Irina YMAMGULYÝEWA

Zenanlar birleşiginiň ýanynda döredilen Zenan alymlar kluby bäsleşigi geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi, ol ýurdumyzyň ylmynyň gazananlaryny wagyz etmekde we ylmy işlere ýaşlary çekmekde saldamly işleri alyp barýar. Ýurdumyzyň innowasiýa ulgamynda köp ugurly döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge saldamly goşant goşýan zenanlaryň müňlerçesi bar.