Habarlar 15 april 2017

Ylym

Paýtagtymyzyň mekdepleriniň mugallymlary we ýokary synp okuwçylary meýletinleriň hataryna goşulýarlar

Wiktoriýa NOWIKOWA

Golaýda V Aziadanyň Ýerine ýetiriji komitetiniň guran bäsleşiginiň esasynda paýtagtymyzyň mekdepleriniň okuwçylarynyň we mugallymlarynyň ençemesi resmi taýdan hasaba alnyp, iri sport ýaryşynyň meýletinleriniň hataryna goşuldylar.

Hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna başlyklyk etmeginiň çäklerinde halkara çärelerine taýýarlyk görülişine garaldy

Duşuşygyň barşynda iri hökümetara guramasynda Türkmenistanyň başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçen üç aýyň içinde ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi. Energetika pudagynda halkara hyzmatdaşlygyny has-da pugtalandyrmaga we ösdürmäge gönükdirilen 2017-nji ýyl üçin göz öňünde tutulan çäreleriň Maksatnamasynyň we Meýilnamasynyň ýerine ýetirilişine degişli meselelere garaldy.