Habarlar 17 april 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidentiniň Gazagystana döwlet sapary hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge täze itergi berer

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň 14-nji ap­rel­de ge­çi­ri­len mej­li­sin­de bel­le­ni­li­şi ýa­ly, goň­şy döw­let­ler, şol san­da Ga­za­gys­tan bi­len ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ryň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy we gi­ňel­dil­me­gi ýur­du­my­zyň da­şa­ry sy­ýa­sat stra­te­gi­ýa­sy­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýar, ol oňyn Bi­ta­rap­lyk, pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji­lik hem-de deň­hu­kuk­ly ne­ti­je­li hyz­mat­daş­lyk ýö­rel­ge­le­ri­ne esas­lan­ýar.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Hormatly Prezidentimiz syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda aragatnaşyklaryň ösüşiniň yzygiderli häsiýetini belläp, gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmegiň netijeli guraly hökmünde hökümetara toparynyň işiniň wajypdygyny aýratyn nygtady.

Wakalaryň jümmüşinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryny we işgärlerini gutlady

Sizi Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň döredilmeginiň 14 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!