Habarlar 19 april 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Astanada Watan goragçylarynyň ýadygärligine gül dessesini goýdy hem-de Gazagystanyň Milli muzeýine baryp gördi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Ýakynda Astanada, “Akorda” köşgünde ýokary derejedäki türkmen-gazak gepleşikleri geçirildi. Şol gepleşikler netijeli syýasy gatnaşyklary has-da ösdürmäge, döwletara söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer aragatnaşyklary giňeltmäge itergi bermek üçin täze ugurlary kesgitledi. Duşuşykda bellenilişi ýaly, dünýä derejesindäki esasy meselelere bolan umumy garaýyş, hoşniýetli goňşuçylyk däpleri, özara hormat goýmak, açyklyk we ynanyşmak, ruhy gymmatlyklaryň umumylygy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň binýadydyr.

Resmi habar

Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli bäsleşikleri geçirmek boýunça eminler toparynyň düzümi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Bäsleşikleriň hatarynda ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşigi hem-de olaryň gözelligini şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrunda döredijilik bäsleşikleri bar.

Wakalaryň jümmüşinde

Gazagystanyň Milli muzeýinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gazak dilindäki neşirleriniň tanyşdyryş dabarasy boldy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Gazak dilinde neşir edilen ajaýyp eserleriň tanyşdyryş dabarasyna Gazagystanyň medeniýet we ylym ulgamynyň wekilleri, muzeý işgärleri, ýazyjylary, žurnalistleri, jemgyýetçilik işgärleri, Gazagystanyň sport toparlarynyň wekilleri hem-de meşhur atşynaslary, ýurdumyzyň resmi wekiliýetiniň agzalary gatnaşdylar.

Jemgyýet

Demirgazyk sebitiň welaýat merkezinde ýokary amatlykly ýaşaýyş jaýlaryny gurmak maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär

Batyr ÖRÄÝEW

Şu ýylyň başynda Daşoguz welaýatyna iş sapary bilen gelen wagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary hakda gürrüň edende, ilkinji nobatda ilatyň durmuş şertlerini gowulandyrmaga, oňaýly ýaşaýyş jaýlarynyň we durmuş-dynç alyş binalarynyň gurluşygyna üns beriljekdigini belläpdi.

Hyzmatdaşlyk

BMG-nyň Ösüş maksatnamasynyň bilermenleri, türkmen parlamentarileri we pudaklar boýunça hünärmenler howanyň üýtgemegine garşy göreşiň milli meýilnamasynyň taýýarlygny ara alyp maslahatlaşdylar

Ýelena DOLGOWA

Duşuşyga gatnaşan Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň, Oba we suw hojalygy ministrliginiň, Mejlisiň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasynyň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Gidrometeoroligiýa baradaky milli komitetiniň,Ykdysadyýet we ösüş, Maliýe ministrlikleriniň, şeýle hem ýurduň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň wekilleri howanyň üýtgemegine garşy hereket boýunça çäreleri bellediler.

Resmi habar

Türkmenistanyň Mejlisinde Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň deputatlarynyň wekiliýeti bilen duşuşyk boldy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky däp bolan döredijilikli gatnaşyklaryň wajyp bölegi hökmünde öňe çykýan parlamentara hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljekki ösüşi barada pikir alyşmalar boldy.Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlary bilen köptaraply gatnaşyklaryny mundan beýläk hem çuňlaşdyrmaga ýardam berjek parlamentara maslahatlary we duşuşyklary yzygiderli geçirmegiň möhümdigi bellenildi.