Habarlar 2 april 2017

Medeniýet

Türkmenistanyň döwlet sirkinde Russiýanyň artistleri çykyş edýärler

Tamara GLAZUNOWA

Markinleriň üç adamdan ybarat maşgala sirkçiler toparynyň çykyşlary sahna maksatnamasynyň başyny başlady, olar sirk artistleriniň ap-ak gadymy lybaslarynda sahna çykdylar. Pälwan sypatly maşgalabaşy, onuň inçemik aýaly we 9 ýaşly ogly çykyşyň barşynda her bir tomaşaçyny tolgundyran tilsimi ýerine ýetirdiler, olar tegelek halkada sallanyp, üç derejeli beýikligi emele getirdiler we ilkinji el çarpyşmalary gazandylar. Markinleriň maşgalasy Monte-Karloda we Parižde, Monrealda, Hytaýda, Kubada geçirilen ýaryşlarda sylaglara mynasyp boldular, olaryň ýerine ýetirýän tilsimleri Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Medeniýet

Türkmenistanda «Suw damjasy-altyn dänesi» baýramçylygy dabaraly ýagdaýda bellenildi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi,
fotosuraty Yuriy SKURININKI

Bu ýere ýygnananlaryň hatarynda Hökümet agzalary, Mejlisiň, ministrlikleriň we edaralaryň ýolbaşçylary, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň, daşary ýurtlaryň we ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşulular, suw hojalygynyň weteranlary we öňdebaryjylary hem-de ýokary okuw mekdepleriň mugallymlary we talyplary, paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary bar.

Teswirlemeler

"Kitaphanalar we kitaphana işi hakyndaky" täze Kanun medeniýet ulgamynyň innowasion ösüşiniň ugurlaryny görkezýär

Irina YMAMGULYÝEWA

Resminamada şeýle hem maglumatlayň we bilimleriň, milli we dünýä medeniýetiniň, ylmynyň we biliminiň kitaphanalarda saklanýan seýrek duşýan görnüşleriniň hemmä deň elýeterligi barada düzgünler bar.

Medeniýet

Cepercilik sungaty muzeýinde acylan sergi «Suw damjasy-altyn dänesi» baýramyna bagyşlandy

Tamara GLAZUNOWA,
surata düşüren Ýuriý ŞKURIN

Sergä gelenler Türkmenistanyň halk nakgaşy Baba Owganowyň suratynyň ýanynda köp eglenýärler. Onda miraplaryň birnäçesi işden ozal maslahat edýärler.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň halkyny «Suw damjasy-altyn dänesi» baýramy bilen gutlady

Muňa türkmen düzleriniň, sähralarynyň, daglyk zolaklarynyň köp ýerlerinde adam elleri bilen gurlup, döredilen guýylar, kärizler, howdanlar, akabalar, köller, ýaplar we beýleki suw desgalary doly şaýatlyk edýär.