Habarlar 12 may 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Ministrler Kabinetiniň mejlisine Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň we beýleki guramalaryň ýolbaşçylary çagyryldy.

Medeniýet

Russiýaly meşhur artistler aşgabatly tomaşaçylara Dario Fonuň sahna eseri boýunça „Apollona durmuşa çykjak“ atly oýny görkezdiler

Tamara GLAZUNOWA,
surata düşüren Ýuriý ŞKURIN

Türkmen sahnasynda tanymal russiýaly artistleri, şeýle hem ady özüne çekýän şeýle oýny görmäge höweseklerden ýaňa zalda ýer ýkdy. Jenaýat we söýgi pirimli, gülküli oýun belli teatr we kino artistleriniň ýerine ýetirmeginde sahna sungatynyň muşdaklaryna ajaýyp sowgat boldy.

Ylym

Daşary ýurtlaryň esasy ýokary okuw mekdeplerinde okamaga dalaşgärler saýlanylýar

Wiktoriýa NOWIKOWA,
surata düşüren Hasan MAGADOW

Bellenilen şertlere görä, synaglar üç tapgyrdan ybaratdyr. Birinji tapgyrda dalaşgär okajak ýokary okuw mekdebini we geljekki hünärini saýlaýar, oňa TOEFL, IELTS, SAT we ş.m. halkara ulgamy boýunça synag tabşyranlygy barada şahadatnama görkezilýär. Daşary ýurt ýokary okuw mekdebi daşary ýurt dillerini we hünär sapaklary bilşine baha berip, synagyň ikinji tapgyryna gatnaşmaga mümkinçilik berýän kepilhat berýär. Halkara ynnsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde geçirilýän synaglaryň ikinji tapgyrynda umumy bilim derslerinden synag tabşyrmaly. Ony ütünlikli tabşyranlar döwlet talyp hakyna dalaşgär bolýar.