Habarlar 13 july 2017

Ylym

Ýaş alymlaryň işleiniň işleriniň ýygyndysy neşir edildi

Wiktoriýa NOWIKOWA

Ýygynydaky ylmy makalalaryň aglabasyny Türkmenistan YA-nyň, onuň garamagyndaky institutlaryň we merkezleriniň hünärmenleri taýýarlapdyrlar. Neşiriň tematiki bölümleriniň ählisinde nano- we himiýa tehnologiýalary, täze materiallar, energetika pudagyndaky barlagalar; biotehnologiýalar, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa we genetika; häzirki zaman lukmançylyk we derman serişdeleriniň önümçiligi; innowasion ekologiýa; ynsanperwer ylymlary ýaly ugurlara degişi makalalary ýerleşdirilipdir.

Medeniýet

Gündogar sebitiň taryhy-medeni mirasy alymlaryň ünsüni özüne çekýär

Marstal BEKTASOW

Galkynyş etrabynda gyzykly maglumatlar toplanyldy. Ozal bu ýere Dänew diýilýärdi, ýerli gojalar Ahmet Abdrahmanow bilen Hemra Pirliýew onuň toponimikasy we etimologiýasy barada gürrüň berdiler.

Ylym

„Çölleri özleşdirmegiň meseleleri“ žurnalynyň çap edilip başlanyna 50 ýyl doldy

Nurjan GAPUROW

Neşiriň sahypalarynda çap edilýän ylmy-amaly we usulýet makalalara Amerikanyň „Allerton-Press“ (Nýu-Ýork şäheri) gyzyklanma bildirýär, ol 1977-nji ýyldan 1992-nji ýyllar aralygynda žurnalyň iňlisçe görnüşini çap etdi. Şol neşirler neşiriň redaksiýasynyň ýerleşýän ýeri bolan Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň kitaphanasynda saklanylýar.