Habarlar 2 july 2017

Wakalaryň jümmüşinde

3-nji iýulda Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-owgan gepleşikleri bolar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Bu resmi sapar häzirki döwürde täze mazmun bilen üsti ýetirilen däp bolan döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmagyň we ösdürmegiň ýolundaky möhüm ädime öwrüler.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystan Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna ýürekden gynanjyny hem-de medet beriji sözlerini beýan etdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny aýtdy.

Sport

Türkmen samboçylary 39 medal gazanmagy başardylar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Bu ýaryşa 29 ýurtdan 300-den gowrak samboçy gatnaşýar.