Habarlar 5 july 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ilki bilen ýanwar—iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, şeýle we ýurdumyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak, Watan goragçylarynyň ýaşaýyş-durmuş we gulluk şertlerini gowulandyrmak hem-de harby işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Ý.Berdiýew hasabat berdi. Şeýle hem milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada habar berildi.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Iki ýurduň Liderleri birek-birek bilen doganlarça salamlaşyp, söhbetdeşlikde Türkmenistanyň we Türkiýäniň halklaryny dostluk we taryhy medeni hem-de ruhy umumylyklar arkaly baglanyşdyrýan esaslara daýanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler.