Habarlar 8 july 2017

Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan bilen ÝeHHG-niň hyzmatdaşlygy sebitde parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmäge gönükdirilendir

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

-1999-njy ýylda Aşgabatda ÝeHHg-nyň Merkezi açylandan soň işjeň iki taraplaýyn hyzmatdaşlyk başlandy, onuň işi üç ugruň sazlaşygyna: Türkmenistanyň bitaraplyk derejesine we esasy maksatlaryna, ÝeHHG-nyň ileri tutýan ugurlaryna we döwrüň ähmiumumy we sebit parahatçylygyna transmilli wehimlerine garşy çönükdirilendir.

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň DHÇMB-da geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 89 million 728 müň dollaryndan gowrak boldy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Daşary ýurt walýutasyna Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen yşyklandyryjy we uçar kerosinini, awtobenzini, dizel ýangyjyny, ýangyç mazutyny satyn aldylar. “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň önümi bolan tehniki uglerod we hlorly kaliý ABŞ-nyň hem-de Türkiýäniň işewürleriniň geleşikleriniň esasyny düzdi. Mundan başga-da, Russiýadan we Türkiýeden gelen telekeçilere daşary ýurt walýutasyna nah ýüplük, hojalyk pamygy, dokma galyndylary ýerlenildi.Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 89 million 728 müň dollaryndan gowrak boldy.