Habarlar 11 august 2017

Teswirlemeler

Türkmen dokmasynyň bäsdeşlige ukyplylygy – ýokary hil we ekologiýa derejesi

Şeýlelikde, Türkmenistanyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek hem-de toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça giň möçberli strategiýada dokma toplumy esasy orunlaryň birini eýeleýär. Ol kuwwaty önümçilik düzümine hem-de uly çig mal binýadyna eýedir.

Jemgyýet

Aziadanyň başlanmagyna çenli galan 30 gün ekologiýa çäresine beslener

Aşgabat şäher häkimliginde TDH-a habar berişleri ýaly, penşenbe güni 17-nji awgustda ir sagat 7-den agşamara sagat 7-ä çenli paýtagtymyzyň ýollarynda awtoulaglaryň hereketi çäklendiriler. Hususy awtoulag serişdelerini paýtagtymyzyň üsti açyk we ýapyk duralgalarynda goýmak zerurdyr, şäheriň köçelerinde bolsa diňe jemgyýetçilik awtoulagy hereket eder.

Aziada 2017

“Hyundai Engineering” – V Aziadanyň resmi hemaýatkäri

Hyundai Engineering”, esasy koreý kompaniýalarynyň biri bolan “Hyundai Motor Group” kompaniýasynyň agzasy bolup durýar, ol öz işini dünýä derejesinde alyp barýar. 2009-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň çägindäki inženerçilik taslamalaryna gatnaşmakdan başga-da, kompaniýa köp ýyllar bäri türkmen sportuny ösdürmäge çekilip, ýerli “Çandybil” futbol toparynyň resmi taýdan hemaýatkäri bolup durýar.

Medeniýet

Olga Mizgirýowa: döredijilik we ykbal syrlary

Tamara GLAZUNOWA

Muzeýiň direktorynyň orunbasary Jennet Karanowa Olga Mizgirýowanyň döredijiligine bagyşlanan makalalarynyň birinde nakgaşyň döredijiligine „ baý žiwopis eserleriniň arasynda bir damja, ýöne onda-da neneňsi röwüşli damja“ diýip ýokary baha beripdi. Dogrudanam, „Jöwza“ atly eserindäki ýaşajyk gözeliň näzik ýaňajygyna düşüp duran burma zülpüniň ýa-da „Halynyň döreýşi“ suratyndaky hala göl salyp oturan zenan golunyň, gör, çeperden üýtgeşik, çekilşini aýtjakmy!

Aziada 2017

Milan Kotaras: basketbol boýunça ýygyndy toparyň V Aziadada üstünlik gazanmaga mümkinçiligi bar

Döwletmyrat ORAZGULYÝEW

-Milan, siziň milli ýygyndylaryň tälimçisi bolup işläp başlanyňyza ýarym ýyldan gowrak wagt geçdi. Türkmenistanda işlemek nähili eken?

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet goşunlarynyň serkerdelerini we şahsy düzümini Serhet gullugynyň döredilmeginiň 25 ýyllygy bilen gutlady

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny Bitaraplyk ýörelgesine laýyk üstünlikli alyp barýar. Şonuň bilen birlikde, özbaşdak döwlet hökmünde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Harby doktrinasy esasynda ýurdumyzyň ýokary goranyş kuwwatyny saklamak, goşunyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak maksady bilen döwrebap özgertmeleri durmuşa geçirýär.