Habarlar 3 august 2017

Wakalaryň jümmüşinde

“Aşgabat 2017” Oýunlaryň çäklerinde hyzmatlar, söwda we jemgyýetçilik iýmiti ulgamlarynyň wezipeleri kesgitlendi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hormatly Prezidentimiz maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip, “Aşgabat 2017” Oýunlaryň başlanmagyna çenli az wagtyň galandygyny nygtap, bu ýaryşlara Aziýa we Okeaniýa döwletleriniň 64-sinden türgenleriň we myhmanlaryň müňlerçesiniň gatnaşjakdygyny ýatlatdy.

Ylym

Repetekde goraghana döredilmezden 15 ýyl öň ylmy barlaglar başlanypdy

Nurulla TÄÇNAZAROW, Repetek döwlet tebigy goraghanasynyň bölüm başlygy

Kiçijik stansiýanyň we goraghananyň ykbaly sebitiň taryhy bilen baglanşykly bolupdy. 1918-nji ýylda Raýatlyk urşunyň barşynda stansiýa weýran bolupdy, diňe 1925-nji ýylda onda tebigy goraýyş we ylmy-barlag işleri başlanypdy. Goraghana 1927-nji ýylda stansiýanyň ýanynda döredilipdi, ol çölüň haýwanat we ösümlikler dünýäsiniň, landşaftynyň esasy düzümleriniň tebigy ösüşini saklap galmak we öwrenmek boýunça işleri alyp barýardy.

Ykdysadyýet

Obasenagat toplumynyň düzümleriniň döwrebaplaşdyrylmagy sebitlerde galla önümçiligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berdi

Batyr ÖRÄÝEW

Daşoguz welaýaty ýurtda galla öndürýän iri sebitleriň hataryna girýär. Pudagyň sazlaşykly ösüşi gallanyň taýýarlanylyş we gaýtadan işleniliş düzümleriniň giňeldilmegini hem-de döwrebaplaşdyrylmagyny talap etdi. Sebitde gurlan döwrebap ýörüteleşdirilen kärhanalar ýetişdirilen galla hasylyny ýitgisiz saklamaga, gaýtadan işlemäge we sebiti ýokary hilli tohum bilen üpjün etmäge mmükinçilik berýär. Täze elewatorlaryň ýokary tehnologiýaly enjamlary gije-gündiziň dowamynda 60 tonnadan 80 tonna çenli saýlama galla tohumyny taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Netijeli önümçilik binýadynyň bolmagy sebitde galla ekişinden ony gaýtadan işlemäge çenli doly önümçilik tapgyryny döretmäge ýardam etdi.

Ylym

Ýaş alymlar ýyladyşhanalarda ýetişdirilýän ekinlere ideg etmegiň awtomatik usulyny işläp taýýarladylar

Wiktoriýa NOWIKOWA

Täzelik synagdan geçdi, indi ol synag ýyladyşhanasynda topragyň we howanyň, ýylylyk düzgünini we ýagtylyk bellenilen şertlerini üpjün edýär.