Habarlar 4 august 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işiniň netijelerine ýakynda garaldy, taktika okuw türgenleşikleri üstünlikli geçirildi. Hormatly Prezidentimiz bilelikdäki mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer şu ýylyň ýedi aýynyň jemleri boýunça ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe jemi içerki önüm 6,4 göterim artdy, şol sanda ösüş depgini senagat pudagynda 3,4 göterim, gurluşykda 3,9 göterim, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,9 göterim, söwdada 9,2 göterim, oba hojalygynda 4,6 göterim we hyzmatlar ulgamynda 10 göterim ýokarlandy.

Jemgyýet

Türkmen paýtagtynyň jemgyýetçilik ulagynyň binýady täzelenýär

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ulag düzümini ösdürmek, awtomobil we beýleki ulaglaryň tehniki binýadyny döwrebaplaşdyrmak hormatly Prezidentimiziň yzygiderli amala aşyrýan durmuş-ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Ministrler Kabinetiniň 28-nji iýulda geçirilen göçme mejlisinde döwlet Baştutanymyz bu ugurda, şol sanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça şu ýylyň güýzünde geçiriljek V Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çäklerindäki işiň möhümdigini belledi hem-de ýokary halkara ölçeglere laýyk gelýän ulag hyzmatlarynyň görnüşlerini we hilini mundan beýläk-de ýokarlandyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Jemgyýet

Aşgabadyň iri dükanlary täze iş tertibine geçýärler

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Myhmanlaryň we paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň amatlyklary üçin 1-nji awgustdan başlap, olimpiýa şäherjiginiň golaýynda ýerleşýän söwda nokatlarynyň gije-gündizde 24 sagadyň dowamynda işläp başlandygyny bellemek gerek. Olaryň hatarynda “Berkarar” söwda-dynç alyş merkeziniň “Kämil” marketi, “Altyn asyr” we “Paýtagt” söwda merkezleri, “Şazada” supermarketi, “Bereket” we “Miras” dükanlary bar.

Medeniýet

Haly sungatynyň naýbaşylarynyň syrly nyşanlary

Ajap BAÝRYÝEWA, etnograf, taryh ylymlarynyň kandidaty

Türkmenleriň durmuşy ak öý bilen jebis baglanşyklydyr. Onda zerur öý goşlary ýerleşdirilende olar göçme öýüň özboluşlylygyndan ugur alyp, onda oňaýlyklary döretmegi göz öňünde tutupdyrlar.

Ylym

Ýetginjekleriň we gyzlaryň 200-e golaýy ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň çäklerinde Belarusyň, Rumyniýanyň we Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerine okuwa girdiler

Wiktoriýa NOWIKOWA

Mälim bolşy ýaly, türkmen ýaşlarynyň wekilleri döwletara ylalalşyklarynyň çäklerinde her ýyl dünýäniň dürli ýurtlaryna okuwa iberilýär. Olar synaglardan üstünlikli geçip bäsleşik esasynda şeýle hukuga mynasyp bolýarlar. Şu ýyl daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerine synaglar birnäçe tapgyrda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde we Lukmançylyk döwlet uniwersitetinde geçirildi.

Wakalaryň jümmüşinde

8-9-njy awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjana resmi sapary bolar

Ýokary derejeli gepleşikleriň netijesinde ileri tutulýan ugurlarda özara peýdaly hyzmatdaşlygy mundan beýlägem işjeňleşirmäge we giňeltmäge gönükdirilen ikitraplaýyn resminamalaryň giň toplumyna gol çekmek göz öňünde tutulýar.