Habarlar 6 august 2017

Ylym

Ekologiýa žurnalynyň täze sanynda tebigaty goramak meseleleri we gyzykly makalalar ýerleşdirilipdir

Ýelena DOLGOWA

Wakalara berlen synlaryň arasynda Merkezi Aziýada Sebit ekologiýasy merkeziniň (MA SEM) ýardam bermeginde Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň gurnan „Merkezi Aziýada daşky gurşawy goramak we durnukly ösüş babatda hyzmatdaşlyk üçin başlangyç“ forumyna bagyşlanan makala möhüm orun eýeleýär.

Medeniýet

Çeperçilik sungaty muzeýinde „Aşgabat 2017“ mowzugyna bagyşlanan sergi açyldy

Tamara GMAZUNOWA

Sergide türkmen sportuna abraý getiren türgenleriň suratlary-da kän. Olaryň arasynda nakgaş Nurat Hojagulyýewiň agyr atletika boýunça dünýäniň ençeme gezek çempiony Altymyrat Orazdurdyýewe bagyşlanan işleri bar. „Ýeňiş“ atly suratda hormat münberinden bize çempionatda ýeňiş gazanyp, Watan hatyrasyna ýene bir altyn medal gazanan Altymyrat ýylgyryp seredip dur. Onuň gapdalyndaky suratda bolsa mährem ene çempion ogluny bagryna basýar. Nurat Hojagulyýew enäniň ogluna bimöçber söýgüsini, buýsanjyny we begenjini çeper serişdeler arkaly beýan edipdir.

Ylym

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin tomusky önümçilik tejribesi gurnaldy

Wiktoriýa NOWIKOWA

Soňky ýyllarda ýaşlar ylmy hereketi çalt depginlerde ösdürilýär, oňa ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň ählisi çekilendir. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Ýaşlar guramasynyň bilelikdäki başlangyjy bilen geçiriliýän ýaş alymlaryň bäsleşigi indi asylly däbe öwrüldi. Ýylyň başynda döredilen Ýaş alymlar merkeziniň düzümine ýokary okuw mekdepleriniň we pudaklaryň düzümleri girdi.