Habarlar 7 august 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn netijeli hyzmatdaşlyklary barada pikir alşarlar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Bakuda ýokary derejede geçiriljek duşuşyklaryň barşynda Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Ilham Aliýew hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça pikir alşarlar.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Döwlet Baştutanymyz tarapyndan iş maslahatynyň gün tertibine şäherleri we sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek, şeýle hem öňde boljak şanly senelere we “Aşgabat 2017”-niň oýunlaryna taýýarlyk bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

Ykdysadyýet

Hususy telekeçilik düzümleri gurluşyk materiallaryny öndürýärler

Batyr ÖRÄÝEW

Daşoguz welaýatynyň senagat düzüminde ýakyn wagtda bezeg materiallaryny çykarýan hususy kärhana peýda bolar. Demirgazyk sebitiň merkezinde keramik plitalary we dürli bezeg materiallaryny öndürmek boýunça kiçi zawodyň gurluşygy tamamlanyp barýar.

Resmi habar

„Türkmenistanyň Kazyýet edaralarynyň hormatly işgäri“ diýen döşe dakylýan nyşan hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy

„Türkmenistanyň Kazyýet edaralarynyň hormatly işgäri“ diýen döşe dakylýan nyşan bilen wezipe borçlaryny päk göwünli ýerine ýetirýänligi, hünär derejesini ýokarlandyrýanlygy, döwlet işinde köp ýyllap birkemsiz gulluk edenligi üçin kazylar we kazyýet işgärleri sylaglanylar.

Aziada 2017

Türkmen bilýardçylarynyň ýygyndy toparyny Aziada Ýernar Çimbaýew taýýarlaýar

Ýewgeniý IWANNIKOW

– Biz iň güýçli oýunçylaryň 20-sini Aşgabada çagyryp, olar bilen „Aşgabat 2017“ Oýunlaryna girizilen bilýardyň her görnüşi bilen maksada gönükdirilen taýýarlyk geçip ugradyk,– diýip Batyr gürrüň berýär.-Olaryň bir görnüşi -rus bilýardynyň üç görnüşi: erkin, dinamik we garyşyk piramida görnüşleri bar, olaryň hersinde ildeşlerimiziň dördüsi çykyş eder. Bilýardyň has çylşyrymly görnüşlerinde-amerikan puly, karamboli, snuker görnüşlerinde bolsa iki oýunçy ýurdumyza wekilçilik eder.