Habarlar 9 august 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Döwlet Baştutanymyz giňişleýin göçme mejlisiň dowamynda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň sowallaryna jogap berdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Milli Liderimiz mejlisi açyp, Bakuwda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-azerbaýjan gepleşikleriniň üstünlikli we netijeli häsiýete eýe bolandygyny kanagatlanma bilen belledi. Goňşy ýurda amala aşyrylan resmi sapar dürli ugurlarda döwletara hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň ýolunda möhüm ädim boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurtlaryň ägirt uly mümkinçilikleri, şeýle hem iki halky birleşdirýän dost-doganlyk gatnaşyklarynyň, taryhy, medeni hem-de ruhy umumylygyň bu hyzmatdaşlygyň ygtybarly binýadyny emele getirendigini aýtdy.

Wakalaryň jümmüşinde

Döwlet Baştutanymyz Bakuwyň nyşanlarynyň birine baryp gördi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Milli Liderimiz döwrebap binagärligiň ajaýyplyklarynyň hataryna girýän hem-de Azerbaýjanyň paýtagtynyň esasy desgasy bolan binanyň içine girip, merkeziň taryhy we aýratynlyklary bilen gyzyklandy Aýdylan maglumatda merkeziň Prezident Ilham Aliýewiň 2006-njy ýylyň 29-njy dekabryndaky Permanyna laýyklykda, döwlet gurluşynyň filosofiýasyny hem-de dostlukly döwletiň ozalky Baştutany Geýdar Aliýewiň milli ideologiýasyny düýpli öwrenmek babatda yzygiderli işleri geçirmek maksady bilen döredilendigi bellenildi. Onuň esasy wezipeleri taryhy, dili, medeni, milli we ruhy gymmatlyklary hemmetaraplaýyn öwrenmäge ýardam bermekden ybaratdyr.

Wakalaryň jümmüşinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow azerbaýjan mejlisinde duşuşyk geçirdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Döwlet Baştutanymyz hem-de azerbaýjan parlamentiniň ýolbaşçysy geçirilen duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri boýunça pikir alyşmaga mümkinçiligiň dörändigine kanagatlanma bildirdiler.

Ykdysadyýet

Köýtendagyň tebigy baýlyklarynyň özleşdirilmegi sebitiň durmuş-ykdysady ösüşini çaltlandyrar

Marstal BEKTASOW

Zawod logistika ýörelgelerine laýyklykda Köýtendag etrabynyň gazylyp alynýan peýdaly magdanlara baý ýerinde guruldy. Golaýdaky karýerllerde önümçilik üçin zerur hek, kwars çägesi, gips we toýun ýaly çig mal alynýar. Taslama amala aşyrylanda esasy üç ugra: sementiň hiline, önümçiligiň tygşytlylygyna we ekologiýasyna üns berildi.