Habarlar 2 september 2017

Aziada 2017

“Huawei” kompaniýasy oýunlaryň resmi hemaýatkärleriniň hataryny artdyrdy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

“Huawei Tech. Investment Co., Limited” kompaniýasy dünýäde telekommunikasiýa tehnologiýalaryny esasy iberijidir. Kompaniýa özüniň innowasion işläp taýýarlamalarynyň netijesinde müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmakdan hem-de ösen hyzmatdaşlyk ulgamyny peýdalanmakdan ugur alýar.

Jemgyýet

Gurban baýramyna bagyşlanyp, uly baýramçylyk maksatnamasy taýýarlanyldy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Bu nurana baýramçylyk mynasybetli adamlar hökmany suratda özleriniň ýakynlarynyňka, dostlarynyňka we goňşularynyňka myhmançylyga barýarlar, özleri hem myhmanlary kabul edýärler, sadaka berýärler, her bir öýde saçaklar giňden ýazylýar.

Jemgyýet

„Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri“ atly ensiklopediýanyň 9-njy jilti çapdan çykdy

Wiktoriýa NOWIKOWA

Ajap bezelen ylmy-magaryf neşiri okyjylar köpçüligine niýetlenilip, täze, 2017-2018-nji okuw ýylyna ajaýyp sowgat boldy.