Habarlar 3 september 2017

Medeniýet

Mekdep mowzugy türkmen nakgaşlarynyň döredijiliginde giňden beýan edilendir

Tamara GLAZUNOWA

Ýewgeniýa Adamowanyň eseri biziň her birimiz barada: bizem bir wagtlar ilkinji mugallymymyz we synpdaşlarymyz bilen duşuşyga howlugyp, tolguna-tolguna mekdebiň bosagasyndan ätläpdik ýa-da öz çagalarymyzy mekdebe äkidipdik.

Resmi habar

Türkmenistanyň Döwlet baýdagy üçin döwlet standartyna üýtgetmeler girizildi

Resminamadan görnüşi ýaly, «Türkmenistanyň Döwlet baýdagy üçin döwlet standartyny tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 20-nji iýunynda çykaran 14304-nji karary bilen tassyklanylan «Türkmenistanyň Döwlet baýdagy» hakyndaky Türkmenistanyň TDS 562-2015 döwlet standartynda

Laws

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY
Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly adyny döretmek hakynda

2-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly adynyň Düzgünnamasyny we onuň döşe dakylýan nyşanynyň Ýazgysyny tassyklamaly (goşulýar).

Laws

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY
Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly adyny döretmek hakynda

2-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly adynyň Düzgünnamasyny we onuň döşe dakylýan nyşanynyň Ýazgysyny tassyklamaly (goşulýar).