Habarlar 1 fewral 2018

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Sauli Wýaýnýamo Niýnistýony Finlýandiýa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Finlýandiýa Respublikasynyň Prezidentine tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk hem-de dostlukly ýurduň mundan beýläk-de öňe gitmeginiň we gülläp ösmeginiň bähbidine iň ýokary döwlet wezipesinde üstünlikler gazanmagyny arzuw etdi.

Wakalaryň jümmüşinde

Hökümetiň iş maslahatynda Balkan welaýatynyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna garaldy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Döwlet Baştutanymyz iş saparynyň netijelerini jemläp, ýurdumyzy ykdysady, senagat, tehnologiki we intellektual taýdan durnukly ösdürmek babatda öňde goýlan maksatlara ýetmek üçin maksatnamalaýyn esasda halkara hyzmatdaşlygynyň wajypdygyny belledi.

Jemgyýet

Suw arassalaýjy täze desgalar demirgazyk sebitiň durmuş-ýaşaýyş şertlerini we ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrar

Batyr ÖRÄÝEW

Suw birnäçe tapgyrda: çäge saklaýjylarda, gözeneklerde, suw durlaýjy howuzlarda we ýag saklaýjylarda arassalynylýar, olarda akymly hapa suwda eremedik hapa galyndylar saklanylýar; ýörüte howuzlarda akym suwy biologik usulda arassalanylýar—akym suwy we oňa goşulan işjeň laý kompressor bekedinden gelýän howa bilen üflenip arassalanylar; arassalanan suw reagentler arkaly zyýansyzlandyrylandan soň açyk howdanlara goýberiler. Şu günler hususy kärhananyň hünärmenleri käbir binalaryň üstüni ýapýarlar, timarlaýyş işlerini alyp barýarlar.