Habarlar 4 fewral 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Behişdi bedewlere aýratyn gadyr goýýan, olaryň hüý-häsiýetine belet döwlet Baştutanymyz bedewler bilen didarlaşmak we atly gezelenç etmek bilen meşgullanmaga wagt tapyp, şöhratly pederlerimizden galan bu asylly ýörelgäniň nesilleriň üsti bilen dowamat dowam bolmagy, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi ugrunda yzygiderli tagalla edýär.

Ylym

Türkmenistanyň Ýaş alymlar merkezi işiniň ilkinji ýylynyň jemini jemledi

Wiktoriýa NOWIKOWA

Duşuşykda ýerine ýetirilen işleriň jemi jemlenildi, TÝAM-nyň ýanyndaky ylym mekdebi hakynda düzgünnama we TÝAM-yň 2018-nji ýylda göz öňünde tutulýan çäreleriniň meýilnamasy tassyklanyldy. Şeýle hem “Ýaş alym, ylym we tehnika” atly ylmy-populýar žurnal döretmek barada tekliplere garaldy.

Sport

Aziýa çempionatynda türkmen türgenleri iki medal gazandylar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ýaryşlaryň jemleýji güni medallara bereketli gün boldy. Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň abraýyny Milli sport we syýahatçylyk institutynyň ikinji ýyl talyby I.Welihanowa gorady.