Habarlar 9 fewral 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Kabine­ti­niň mej­li­si

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne ge­çip, il­ki bi­len, Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry G.My­ra­do­wa söz ber­di. Wi­se-prem­ýer gö­zeg­çi­lik ed­ýän ul­gam­la­ryn­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýag­da­ýy we döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ozal be­ren tab­şy­ryk­la­ry­nyň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Medeniýet

EYR-niň Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy boldy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Dostlugyň we döredijiligiň baýramçylygyna öwrülen bu giň gerimli medeni çäre türkmen-eýran gatnaşyklaryny has-da ösdürmäge hyzmat etdi.

Resmi habar

Bagy-bossanlyga büremegiň ýazky we güýzki möwsümleriniň barşynda 3 million düýp nahal oturdylar

ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, Aşgabat şäheriniň häkimligine Ahal welaýatynyň Ak bugdaý hem-de Bäherden etraplarynyň aralygynda saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň 1,5 million düýp nahalynyň;

Resmi habar

2018-nji ýylda 2030 tonna çig pile öndüriler

Dokma senagaty ministrligi welaýatlaryň häkimlikleri bilen pile öndürmek boýunça baş şertnamalary baglaşmaga, welaýatlaryň daýhan birleşiklerini ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumynyň zerur mukdary bilen üpjün etmäge borçly edildi.

Medeniýet

Aşgabatlylar Eýranyň amaly-haşam sungatynyň eserleri bilen tanyşdylar

Tamara GLAZUNOWA

Serginiň bölümleriniň biri bu ýere gelýänleri EYR-nda ýaşaýan halkyýetleriň erkek we zenan egin-eşikleri bilen tanyşdyrdy. Eýranda etniki toparlaryň 60-a golaýy ýaşaýar, aşgabatlylar olaryň 14-siniň ýörgünli egin-eşikleri bilen tanyşdylar. Olar esasan toý eşilkleri bolup, olar häli-häzirem durmuşa çykýan gyzlaryň arasynda ýörgünlidir. Eýranda ýaşaýan türkmenleriň öz milli egin-eşiklerini üýtgetmän saklap galandygyny bellemek gerek.