Habarlar 13 march 2018

Jemgyýet

Bilim ministrligi we ÝuNISEF bilelikdäki ekologiýa taslamasyny durmuşa geçirýärler

Wiktoriýa NOWIKOWA

Howanyň üýtgemegine garşy göreş---Durnukly ösüş babatda maksatlaryň biridir. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda howanyň üýtgemegi boýunça Milli strategiýa durmuşa geçirilýär. 2016-njy ýylda Durnukly ösüş babatda gün tertibi güýje girdi we howanyň üýtgemegi hakynda Pariž ylalaşygy tassyklanyldy.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Türkmen Lideriniň Aziýanyň günorta-günbataryndaky bu arap ýurduna sapary soňky ýyllarda däp bolan dostluk hem-de özara hormat goýmak gatnaşyklaryna esaslanýan döwletara syýasy gepleşikleriň ýokary derejesini ýüze çykarýar. Türkmenistanyň merkezi edarasy Kuweýtde ýerleşýän Aziýanyň Olimpiýa geňeşi bilen işjeň özara hereketleri şeýle ynam bildirilýän hyzmatdaşlygyň aýdyň nyşanydyr. 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda uly üstünlik bilen geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary munuň subutnamasy boldy.

Sport

«Ahal» AFK-NYŇ Kubogy ugrundaky ýaryşyň esasy tapgyrynda ilkinji ýeňşini gazandy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Myhmançylykda ilkinji oýunda täjik toparyndan ýeňlişe sezewar bolandan soň, “Ahalyň” futbolçylary oňat oýny görkezmek islegine beslendiler diýip, duşuşygyň öň ýanyndaky metbugat maslahatynda toparyň baş tälimçisi Röwşen Meredow belledi.

Hyzmatdaşlyk

Energetika ulgamynda sebit hyzmatdaşlygy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Foruma Owganystan Yslam Respublikasynyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Gruziýanyň, Ýaponiýanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Mongoliýanyň, Pakistan Yslam Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň, şeýle hem Aziýanyň ösüş bankynyň, Bütindünýä bankynyň, BMGÖM-niň hem-de ÝUSAID-niň wekilleri gatnaşdylar.